مقایسه شاخص‌های اصلاح شده و اصلاح نشده تناسب سرزمین با عملکرد واقعی زیتون در برخی از مناطق استان کرمان

نویسندگان

1 کرمان-دانشگاه شهیدباهنر کرمان- دانشکده کشاورزی- بخش خاک

2 بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر، به مقایسه شاخص‌های اصلاح شده و اصلاح نشده تناسب اراضی جهت کشت زیتون در سه منطقه خانوک-زرند، بم و رابر استان کرمان پرداخته شده است. در هر منطقه، نمونه‌برداری از تعدادی خاکرخ انجام و برخی خصوصیات خاک اندازه‌گیری گردید. نیازهای اقلیمی و خاکی زیتون با استفاده از جداول سایز مشخص گردید. کلاس تناسب کیفی اراضی به روش‌های محدودیت ساده، تعداد و شدت محدودیت و روش پارامتریک تعیین گردید. براساس نتایج، مناطق رابر و بم از نظر اقلیمی دارای تناسب متوسط (کلاس S2) هستند ولیکن منطقه خانوک-زرند از نظر اقلیمی محدودیت چندانی ندارد و در کلاس S1 قرار دارد. نتایج نشان داد روش‌های مختلف ارزیابی تناسب سرزمین تفاوت زیادی با هم نشان می‌دهند. تفاوت نتایج برای دو روش عددی استوری و خیدیر با شاخص اصلاح نشده بسیار زیاد است. بدون در نظر گرفتن شاخص اصلاح شده سرزمین، نتایج روش خیدیر نسبت به سه روش دیگر با عملکرد واقعی زیتون هماهنگی بیشتری را نشان می دهد. براساس شاخص اصلاح شده، نتایج روش خیدیر و استوری به طور کامل با همدیگر همخوانی دارند. رابطه شاخص تناسب سرزمین برای دو روش عددی استوری و خیدیر نشان می دهد مقدار 2R از 94/0 (برای شاخص اصلاح نشده) به 995/0 (برای شاخص اصلاح شده) افزایش یافته است. همچنین رابطه شاخص تناسب سرزمین برای دو روش عددی استوری و خیدیر با شاخص اصلاح شده ارایه شده توسط باقری بداغ آبادی (2021) نشان می دهد مقدار 2R بیشتر شده و از 995/0 (برای روابط سایز) به 998/0 (برای روابط باقری بداغ آبادی) افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the modified and unmodified indices of land suitability with the actual yield of Olive in some regions of Kerman province

نویسندگان [English]

  • Nasimeh Lalini 2
  • Mohsen Bagheri Bodaghabadi 3
  • Mohmmad Hadi Farpoor 2
2 Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman.
3 3. Soil and Water Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
چکیده [English]

Background: One of the main priorities of the agriculture section is the proper use of water and soil resources. Limitation of the cultivated lands, the increasing population and human need for natural resources have led to the use of soil so that in addition to achieving maximum crop, this source is protected for the future. In this regard, it seems that land suitability studies are necessary. There are several methods for assessing land suitability, among which Sys et al. (1991) method is most widely used due to the use of simple and classic models. In many land suitability studies, the uncorrected land index has been used. This has led to many differences in the results of different approaches of land suitability evaluation. The present study was conducted for assessing of accuracy and validity of the corrected indices of land suitability based on the determined relations by Sys et al. (1991) and Bagheri Bodaghabadi (2021).

Materials and Methods: In this research, field studies were conducted, then several profiles were drilled and described in Khanouk-Zarand, Bam and Rabor districts in Kerman province. Land suitability classes were determined by the four methods including 1-simple limitation, 2- number and intensity of limitations, 3- Khidir

کلیدواژه‌ها [English]

  • land suitability
  • Corrected land index
  • Olive yield
  • parametric method
  • Kerman