اثر پریفایتون طبیعی و غنی‌شده با ریزجاندارن محرک رشد گیاه بر شاخص‌های رشد گیاه برنج در شرایط گلخانه‌ای

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی خاک- دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه تهران- کرج- ایران

2 دانش آموخته دکترا دانشگاه تهران

3 استاد گروه مهندسی و علوم خاک دانشگاه تهران، آدرس: کرج، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه تهران

5 استاد موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

6 - استادیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا

چکیده

پریفایتون یک لایه زیستی است که در اراضی غرقاب به ویژه شالیزارها به طور گسترده پراکنده بوده و نقش مهمی در چرخه عناصر غذایی در این زیست­بوم­ها ایفا می­نماید. با این حال، تأثیر آن بر شاخص­های رشد گیاه برنج (Oryza Sativa) به ندرت گزارش شده است. این مطالعه با هدف بررسی اثر پریفایتون­های طبیعی شالیزارهای استان گیلان و همچنین غنی­شده با ریزجاندارن برتر محرک رشد گیاه که از همان پریفایتون­ها جداسازی شده­اند بر ویژگی­های رشدی گیاه برنج، طراحی و اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار WP بدون پریفایتون، تیمار PN1 اپی­پلون 13، PN2 اپی­فایتون 8 و PN3 اپی­پلون 6،  تیمار PN1 + Bacillus cereus، تیمار PN2+ Talaromyces stipitatus و تیمار PN3 +Acinetobacter calcoaceticus + Talaromyces minioluteus بودند. همچنین تیمار کود فسفردر چهار سطح (F0: بدون کود فسفر، F1: تأمین 50 درصد کود فسفر از منبع مونو کلسیم فسفات، F2 تأمین 100 درصد از مونوکلسیم فسفات و F3: تأمین 100 درصد از منبع خاک فسفات) بود که در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل اجرا شد. نتایج این مطالعه نشان داد که حضور پریفایتون طبیعی در خاک، شاخص جوانه­زنی بذور برنج را 4/1 برابر و پریفایتون غنی شده 9/1 برابر نسبت به تیمار شاهد افزایش دادند. شاخص زنده­مانی گیاهچه­های برنج با کاربرد پریفایتون طبیعی حدود 10 درصد کاهش نشان داد ولی با غنی کردن آن با ریزجاندار محرک رشد گیاه این اثر منفی کاهش یافت و مانند تیمار شاهد شد. تیمار پریفایتون غنی­شده با باکتری برتر محرک رشد گیاه Bacillus cereus در سطوح مختلف کود فسفرشاخص ارتفاع گیاهچه­های برنج (%5/3)، طول ریشه (%4/9)، وزن زیست­توده گیاهچه­های برنج (%1/6) و فسفر شاخساره (%8/35) را نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. در نهایت با توجه به نتایج این تحقیق می­توان گفت، از پریفایتون غنی شده با ریزجاندارن برتر محرک رشد گیاه می­توان به عنوان یک کود زیستی چند منظوره در شالیزارها استفاده نمود که به رشد بهتر گیاه کمک می­نماید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Natural and Enriched Periphyton by Plant Growth Promoting Microorganisms on Rice Growth Indices in a Greenhouse Experiment

نویسندگان [English]

 • Hosseinali Alikhani 1
 • M beheshti 2
 • Ahmadali Pourbabaei 3
 • Hassan Etesami 4
 • Hadi Asadi Rahmani 5
 • Mostafa Noroozi 6
1 Soli Science and Engineering, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj-Iran
3 Professor, Soil biology and Biotecnology, Faculty College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
4 Faculty member of Department of Soil Science, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran Tel & Fax: (+26) 32231787 P.O. Box: 31587-77871
5 Professor of Soil and Water Research Institute, Agriculture Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran.
6 Assistant Professor, Department of Biotechnology faculty of biological sciences Alzahra University
چکیده [English]

Background and Objectives:
Traditionally, most researches on artificial wetlands focuses only on two phases, i.e., water and soil, ignoring or underestimating the importance of the microbial aggregates between them, the third phase in artificial wetlands. Filamentous algae grow substantially by attaching themselves to the soil/sediment surface and form aggregates with bacteria, fungi, and other micro- and meso-organisms (e.g., protozoa and metazoa), known as periphytic biofilms. Actually, periphytic biofilms are ubiquitous in wetlands (including paddy fields) and play a major role in regulating nutrient cycling in these ecosystems. However, their effects on rice plant growth indices have been rarely reported. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of natural periphyton and enriched periphyton with plant growth-promoting microorganisms on germination and rice growth indices.
Methodology
To achieve the objectives of this study, first three periphyton samples were collected from paddy fields of Guilan province and grown in BG11 medium in the laboratory. Then, the superior bacteria and fungi that stimulated plant growth were isolated from the periphyton mass and the periphyton samples were enriched with these microorganisms. The greenhouse experiment was conducted in 1399 in the research greenhouse of the Department of Soil Science and Engineering, University of Tehran. For this purpose, 2.5 kg pots with a length of 25 cm and a diameter of 15 cm were selected for greenhouse experiments. Twenty rice seeds (Oryza Sativa: cultivar Hashemi) were placed directly in pots in three replications for each treatment. About 100 mL of natural periphyton suspension grown in BG11 medium (equivalent to 2 g/kg dry weight) and periphyton enriched with superior bacteria and fungi and a mixture of bacteria + fungi was added to the pots. Experimental treatments included WP treatment:  without periphyton, PN1 epipelon 13, PN2 epiphyton 8 and PN3 epipelon 6, PN1 + Bacillus cereus, PN2 + Talaromyces stipitatus and PN3 +Acinetobacter calcoaceticus + Talaromyces minioluteus. Also, phosphorus fertilizer treatment at four levels (F0: without phosphorus fertilizer, F1: supply of 50% of phosphorus fertilizer from mono calcium phosphate source, F2: supply of 100% of mono calcium phosphate and F3: supply of 100% of rock phosphate source) was added to the pots. The treatments were grown in three replications in a greenhouse with a temperature between 25–35 °C for 30 days in 80 percent humidity.
Findings
Background and Objectives:
Traditionally, most researches on artificial wetlands focuses only on two phases, i.e., water and soil, ignoring or underestimating the importance of the microbial aggregates between them, the third phase in artificial wetlands. Filamentous algae grow substantially by attaching themselves to the soil/sediment surface and form aggregates with bacteria, fungi, and other micro- and meso-organisms (e.g., protozoa and metazoa), known as periphytic biofilms. Actually, periphytic biofilms are ubiquitous in wetlands (including paddy fields) and play a major role in regulating nutrient cycling in these ecosystems. However, their effects on rice plant growth indices have been rarely reported. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of natural periphyton and enriched periphyton with plant growth-promoting microorganisms on germination and rice growth indices.
Methodology
To achieve the objectives of this study, first three periphyton samples were collected from paddy fields of Guilan province and grown in BG11 medium in the laboratory. Then, the superior bacteria and fungi that stimulated plant growth were isolated from the periphyton mass and the periphyton samples were enriched with these microorganisms. The greenhouse experiment was conducted in 1399 in the research greenhouse of the Department of Soil Science and Engineering, University of Tehran. For this purpose, 2.5 kg pots with a length of 25 cm and a diameter of 15 cm were selected for greenhouse experiments. Twenty rice seeds (Oryza Sativa: cultivar Hashemi) were placed directly in pots in three replications for each treatment. About 100 mL of natural periphyton suspension grown in BG11 medium (equivalent to 2 g/kg dry weight) and periphyton enriched with superior bacteria and fungi and a mixture of bacteria + fungi was added to the pots. Experimental treatments included WP treatment:  without periphyton, PN1 epipelon 13, PN2 epiphyton 8 and PN3 epipelon 6, PN1 + Bacillus cereus, PN2 + Talaromyces stipitatus and PN3 +Acinetobacter calcoaceticus + Talaromyces minioluteus. Also, phosphorus fertilizer treatment at four levels (F0: without phosphorus fertilizer, F1: supply of 50% of phosphorus fertilizer from mono calcium phosphate source, F2: supply of 100% of mono calcium phosphate and F3: supply of 100% of rock phosphate source) was added to the pots. The treatments were grown in three replications in a greenhouse with a temperature between 25–35 °C for 30 days in 80 percent humidity.
Findings
The results showed that the presence of natural and enriched periphyton in the soil increased the germination index of rice seeds compared to the control by about 1.4 and 1.9 times, respectively. The rice seedlings decreased by about 10 percent with the presence of natural periphyton, but this negative effect was lowered by enrichment of plant growth promoting microorganisms. Measurement of rice seedling height index showed that the highest measured height was related to the treatment of periphyton enriched with Bacillus cereus (PSB) at F2 level of 39 cm. In general, in natural periphyton treatments, about 15 percent of the height of rice shoots was lower than the control treatment and periphyton treatments enriched with superior microorganisms. The maximum measured root length was related to the treatment of recombinant periphyton with Bacillus cereu (PSB) with 16.95 cm. The lowest root length was measured in natural periphyton treatment (PN3) with 11.5 cm. The highest shoot to root ratio was related to periphyton treatment enriched with Bacillus cereus at F2 and F3 fertilizer levels with 0.7 and 0.68, respectively, with a statistically significant difference at level 95 percentage (p˂ 0.05) compared to other treatments. The maximum weight of rice biomass in periphyton enriched with Bacillus cereus (PSB) treatment, which was the enriched with plant growth promoting bacterium, was measured at F2 and F3 fertilizer levels with 8.7 and 8.3 g, respectively. In general, measurement of rice seedling height, root length, biomass weight and phosphorus in shoots showed that treatment of enriched periphyton with Bacillus cereus at different levels of phosphorus fertilizer had a positive effect and led to an increase of 3.5, 9.4, 6.1, and 35.8 percent compared to the control treatment, respectively.
Conclusion
Finally, it can be concluded that periphyton enriched with superior plant growth microorganisms can be used as a multi-functional biofertilizer in paddy fields, it increases plant growth and efficiency of fertilizer, and it can also control weeds in paddy fields.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Epipelon
 • Epiphyton
 • Germination index
 • Periphytic biofilm
 • Vital index