موضوعات = آبهای زیرزمینی
تأثیر احداث سد زیرزمینی بر آبدهی قنات با استفاده از مدل MODFLOW (مطالعه موردی صوفی- ماکو)

دوره 26، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 295-305

بابک واحددوست؛ حسین رضایی؛ جواد بهمنش


بررسی منشأ برخی فلزات سنگین در آب زیرزمینی آبخوان دشت مرند با استفاده از روش های آماری چند متغیره

دوره 26، شماره 2 بخش 2، شهریور 1395، صفحه 237-253

میر سجاد فخاری؛ اصغر اصغری مقدم؛ رحیم برزگر؛ نعیمه کاظمیان؛ مرتضی نجیب


مدل بندی اثرات مصرف و بارش بر نوسانات تراز سطح ایستایی (مطالعه موردی: آبخوان دشت عجب شیر)

دوره 26، شماره1 بخش 1، خرداد 1395، صفحه 83-97

مریم عبداله زاده؛ احمد فاخری فرد؛ اسماعیل اسدی؛ امیر حسین ناظمی


مدلی برای تعیین اجزای بیلان آب سطحی و زیرزمینی دشت تویسرکان

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 281-296

سمانه پورمحمدی؛ محمد تقی دستورانی؛ علیرضا مساح بوانی؛ هادی جعفری؛ محمد حسین رحیمیان


تحلیل و تفسیر تغییرات مکانی و زمانی برخی متغیرهای کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان دشت تبریز)

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 297-320

سولماز بی دست؛ احمد فاخری فرد؛ اکبر فرقانی؛ محمود شهابی


ارزیابی سیستم زهکش زیرزمینی نخیلات آبادان از نظر زهاب خروجی و تأثیر آن بر نوسانات سطح ایستابی با استفاده از مدل Drainmod

دوره 20، شماره 3، آبان 1389، صفحه 185-198

حسین بابازاده؛ داود خدادادی دهکردی؛ امین رفیعی نیا؛ سید امیر شمس نیا؛ الناز نوروزی اقدم


۰ارزیابی مدل آگروهیدرولوژیکی SWAP در برآورد نوسانات سطح ایستابی و شدت جریان زهکشی زیرزمینی

دوره 20، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 157-171

حمیده نوری؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی نژاد؛ مجید وظیفه دوست


شبیه سازی تغییرات سطح ایستابی و غلظت نیترات در اراضی شالیزاری با مدل DRAINMOD-N (مطالعه موردی: کاپیک)

دوره 20، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 99-109

حدیثه نوری؛ حمید زارع ابیانه؛ عبدالمجید لیاقت؛ حمیده نوری


پیش‌بینی مکانی غلظت فلوئورید با استفاده از مدل‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی و زمین آمار

دوره 19، پاییز و زمستان، بهمن 1388، صفحه 129-145

اصغر اصغری مقدم؛ عطاالله ندیری؛ الهام فیجانی