دوره و شماره: دوره 19، پاییز و زمستان، بهمن 1388، صفحه 1-230 

مقاله پژوهشی

تعیین مدل رگرسیونی توزیع زمانی بارش‌های شدید تبریز

صفحه 1-11

فریبرز احمدزاده؛ احمد فاخری‌فرد؛ یعقوب دین‌پژوه؛ داود فرسادی‌زاده؛ علی حسین‌زاده دلیر


اثرات کمپوست زباله شهری و ورمی‌کمپوست بر رشد و جذب عناصر غذایی در گیاه ذرت

صفحه 35-43

شهرزاد یقطین؛ محمد معز اردلان؛ مهدی شرفا؛ حسینعلی علیخانی


ضرایب مدل‌های نفوذ فیلیپ، کاستیاکف و کاستیاکف اصلاح شده بر مبنای جرم مخصوص ظاهری و رطوبت اولیه خاک

صفحه 57-69

محمدرضا نیشابوری؛ احمد فاخری‌فرد؛ داود فرسادی‌زاده؛ نسرین صادقیان؛ جعفر خیری


تحلیل سطوح ایزوکرونال یک حوضه با کاربرد مدل موج پخشیدگی بر مبنای تغییرات شدت بارش (منطقه مورد مطالعه: حوضه کمانج علیا- تبریز)

صفحه 71-84

صابره دربندی؛ احمد فاخری فرد؛ علی حسین زاده دلیر؛ سیدعلی اشرف صدرالدینی؛ داود فرسادی‌زاده


اندازه گیری و مدل سازی جذب آب توسط ریشه در خاک

صفحه 113-128

سینا بشارت؛ امیرحسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی