دوره و شماره: دوره 19، بهار و تابستان، تیر 1388، صفحه 1-158 

مقاله پژوهشی

مقایسه عملکرد شبکه‌های عصبی RBF و MLP در برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع

صفحه 1-12

حبیب صیادی؛ ابوالفتح اولاد غفاری؛ احد فعالیان؛ علی اشرف صدرالدینی


تاثیر بستر موج دار سینوسی بر خصوصیات پرش هیدرولیکی

صفحه 13-26

اکرم عباسپور؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده؛ علی اشرف صدرالدینی


افت بار ناشی از اتصال چهار نوع قطره‌چکان روی خط آبیاری قطره‌ای متداول در ایران

صفحه 39-48

علی‌اشرف صدرالدینی؛ رضا دلیر حسن نیا؛ احد فعالیان؛ حبیب صیادی؛ احمد فاخری فرد


تعیین ابعاد مناسب طوق مستطیلی در کاهش آبشستگی پایه پل

صفحه 51-64

هادی ارونقی؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ احمد فاخری فرد


ارزیابی روش‌های زمین‌آمار در برآورد توزیع مکانی بارش استان همدان در محیط GIS

صفحه 147-164

صفر معروفی؛ گلمر گل‌محمدی؛ حمید زارع ابیانه؛ کوروش محمدی


ارزیابی کارآیی دو نرم‌افزار شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی تبخیر- تعرق گیاه مرجع

صفحه 201-212

حمید زارع ابیانه؛ عادل قاسمی؛ مریم بیات ورکشی؛ کوروش محمدی؛ علی‌اکبر سبزی‌پرور


تأثیر کود‌های آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت نخود

صفحه 213-234

امیر قلاوند؛ خسرو محمدی؛ مجید آقاعلیخانی؛ یوسف سهرابی