تاثیر عدم قطعیت تغییر اقلیم بر دما و بارش حوضه آیدوغموش در دوره 2069-2040 میلادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسین مشاور یکم تهران

2 پردیس کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق تاثیر ناشی از پدیده تغییر اقلیم بر دما و بارش حوضه آیدوغموش را تحت سناریوی اقلیمیA2  و برای دوره 2069-2040 میلادی (s2050) با در نظر گرفتن عدم قطعیت مربوط به مدل‌های AOGCM مورد بررسی قرار می‌دهد. ابتدا مقادیر دما و بارش ماهانه هفت مدل‌ AOGCM (مدل‌های گزارش TAR) در دوره پایه 2000-1971 و دوره آتی، برای منطقه مورد مطالعه تهیه گردید. سپس این مقادیر به صورت مکانی و زمانی برای حوضه آیدوغموش کوچک مقیاس شدند. نتایج در مجموع نشان می‌دهد که دمای حوضه در دوره s2050 بین 1 تا 6 درجه سانتی‌گراد نسبت به دوره پایه افزایش می‌یابد. این افزایش برای فصول زمستان و بهار بین 1 تا5/4 درجه سانتی‌گراد و برای فصول تابستان و پاییز بین 2 تا 6 درجه سانتی‌گراد می‌باشد. این در حالی است که حوضه در دوره s2050 شاهد افزایش بارش عمدتا برای فصول پاییز و زمستان و کاهش آن برای دیگر فصول بوده و همچنین محدوده تغییرات بارش 80- تا 100 % خواهد بود. توزیع‌های احتمالاتی ماهانه دما و بارش منطقه برای دوره s2050 با استفاده از تکنیک وزن‌دهی Mean Observed Temperature Precipitation تولید گردیدند. نتایج در مجموع نشان می‌دهد که مدل HadCM3 نسبت به سایر مدل‌ها بیشترین وزن را برای هر دو متغیر دما و بارش به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of Climate Change Uncertainty on Temperature and Precipitation of Aidoghmoush Basin in 2040-2069 Period

نویسندگان [English]

  • PS Ashofteh 1
  • AR Massah 2
چکیده [English]

This research work is aimed to investigate temperature and precipitation changes in Aidoghmoush basin considering uncertainty of AOGCM models that may occur due to climate change in time period 2040-2069 (2050s). At first, monthly temperature and precipitation data of TAR-AOGCM models were provided for baseline period (1971-2000) and future period (2040-2069) under the SRES emission scenario, namely A2. Then, these data were downscaled spatially and temporally to Aidoghmoush basin. Results show temperature increase of 1 to 6˚C in 2050s relative to the baseline period. On the other hand, in 2050s precipitation shows substantial increase in autumn and winter and decrease in other seasons relative to the baseline. Monthly probability distribution function, of temperature and precipitation in the period 2050s were established by weighting method. Results indicated that the HadCM3 model has the most weighing for simulation of temperature and precipitation than the other models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aidoghmoush Basin
  • Climate Change
  • uncertainty
  • Weighting
علیزاده، ا، 1377. اصول هیدرولوژی کاربردی. دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد.
مساح بوانی ع ر و مرید س، 1384. اثرات تغییر اقلیم بر جریان رودخانه زاینده‌رود اصفهان. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال نهم، شماره چهارم.
مساح بوانی ع ر و مرید س، محمدزاده م و گودس ک، 1385ب. وضعیت آینده اقلیم حوضه زاینده رود تحت تاثیر تغییر اقلیم: مقایسه بین سناریوهای مدل مختلف AOGCM. دومین کنفرانس مدیریت منابع آب.
مهندسین مشاور یکم. 1385. گزارش هواشناسی مطالعات طراحی کشاورزی آیدوغموش.
Akhtar M, Ahmad N and Booij MJ, 2008. The impact of climate change on the water resources of Hindukush- Karakorum- Himalaya region under different glacier coverage scenarios, Journal of Hydrology, 355: 148- 163
Andersen HE, Kronvang B, Larsen SE, Hoffmann CCh, Jensen TS and Rasmussen EK, 2006. Climate-change impacts on hydrology and nutrients in a Danish Lowland river basin. Science of the Total Environment, 365: 223 237
Ekstrom M, Fowler HJ, Kilsby GG and Jones PD, 2003. New estimates of future changes in extreme rainfall across the UK using regional climate model integrations.2. Future estimates and use in impact studies. Journal of Hydrology, 300: 234-251
IPCC, 2007. Summary for Policymarkers, in: Climate Change 2007. Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z Chen, M Marquis KB Averyt, M.Tignor and HL Miller (eds.) (2007) Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, CambridgeUniversity Press, Cambridge, 1-18
IPCC-DDC, 1988. http://ipcc-ddc.cru.uea.ac.uk/
IPCC-TGCIA, 1999. Guidelines on the use of scenario data for climate impact and adaptation assessment. eds. Carter TR, Hulme M and Lal M, Version 1, 69pp. Intergovernmental Panel on Climate Change, Task Group on Scenarios for Climate Impact Assessment.
Jones PD and Hulme M, 1996. Calculating regional climatic times series for temperature and precipitation: methods and illustrations. International Journal of Climatology, 16: 361-377
Lane ME, Kirshen PH and Vogel RM, 1999. Indicators of impact of global climate change on U.S. water resources. Journal of Water Resource Planning and Management. ASCE. 125(4): 194-204
Mitchell TD, 2003. Pattern Scaling: An Examination of Accuracy of the Technique for Describing Future Climates. Climatic Change 60: 217-242
Prudhomme Ch, Jakob D and Svensson C, 2001. Uncertainty and climate change impact on the flood regime of small UK catchments. Journal of Hydrology, 277: 1-23
Wilby RL and Harris I, 2006. A frame work for assessing uncertainties in climate change impacts: low flow scenarios for the River Thames, UK. Water Resources Research (in press).
Zhao Y, Camberlin P and Richard Y, 2005. Validation of a coupled GCM and projection of summer rainfall change over South Africa, using a statistical downscaling method. Climate Research, 28: 109-122.