بررسی میدانی تاثیر مدیریت بهره‌برداری برروی تلفات آب و رسوبگذاری کانال‌های آبیاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مدیریت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری می‌تواند نقش بسیار مهمی در کارایی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این شبکه‌ها داشته باشد. در تحقیق حاضر با بررسی‌های میدانی در زمینه حمل رسوب معلق و راندمان انتقال آب، به تحلیل تاثیر شرایط بهره‌برداری برروی میزان رسوبگذاری و تلفات آب در شبکه‌های آبیاری استان خوزستان پرداخته شده است. برای این منظور از روش دبی ورودی-خروجی برای تعیین تلفات در کانال  و از معادله پیوستگی شار رسوبی برای تعیین رسوبگذاری بار معلق در بازه مورد مطالعه استفاده شد. در کل تعداد 14 بازه کانال درجه 1، 21 بازه کانال درجه 2 و 16 بازه کانال درجه 3 مورد بررسی قرار گرفت. شاخص بهره‌برداری نسبت عمق آزاد جریان آب در کانال تعیین شد. تاثیر این شاخص برروی نرخ رسوبگذاری و تلفات آب نسبت به دبی ورودی در هر کیلومتر طول کانال مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به نتایج در کانال‌های درجه 1 و 2 به ازای 10 درصد کاهش دبی بهره‌برداری نسبت به دبی طراحی، به ترتیب، 23/0 و 26/0 کیلوگرم بر ثانیه در هر کیلومتر کانال به مقدار رسوبگذاری افزوده می‌شود. همچنین با فاصله گرفتن از بالادست کانال درجه 1 معمولا عملکرد کانال‌ها کاهش نشان می‌دهد. به نحوی‌که میزان تلفات در کانال درجه 1 شبکه آبیاری کرخه 12/0 درصد در هر کیلومتر نسبت به دبی ورودی به ازای هر کیلومتر فاصله از ابتدای کانال افزایش دارد. این پارامتر برای کانال غربی و شرقی شبکه آبیاری دز به ترتیب 16/0 و 09/0 درصد نتیجه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Field Investigation of Operational Management Effect on Water Losses and Sedimentation in Irrigation Channels

چکیده [English]

Management of irrigation networks can play a very important role in the hardware and software performance of these networks. In this research, by conducting field studies on suspended sediment transport and conveyance efficiency, the effect of operating conditions on sedimentation and water losses at Khouzestan province irrigation networks was analyzed. The inflow-outflow method and sediment flux continuity equation were used to determine the canal losses and sedimentation of suspended load in the studied reaches, respectively. The investigation was done on 4, 21 and 16 reaches of the main, secondary and tertiary channels, respectively. The ratio of free board of flow in canal as operation index was computed. The effects of this index on sedimentation rate and water losses relative to input discharge were studied in each kilometer of the canal. Results showed that 10% decreasing in the operational discharge relative to the designed discharge caused 0.23 and 0.26 kg s-1 km-1 increasing in sedimentation rates of the main and secondary channels, respectively. As the distance from the upstream of the main channel increased, the channel efficiency decreased. So that the increasing rate of the water losses in main channel of Karkheh irrigation network was 0.12 percent of the entrance discharge in each kilometer distance from the beginning of the channel. The increasing rate of water losses for the western and eastern channel of Dez irrigation network were 0.16% and 0.09%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Input-output discharge method
  • Operation management
  • Sedimentation rate
  • Suspended Load
  • Water losses
Ahmed F, Hassan, M and Hashmi, HN, 2018. Developing nonlinear models for sediment load estimation in an irrigation canal. Journal of Acta Geophysica 66(6): 1485-1494
Akkuzu E, Unal HB, Karatas BS, Avci M and Asik S, 2008. Evaluation of irrigation canal maintenance according to roughness and active canal capacity values. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE 134(1):60-66
Bagnold, RA, 1966. An approach to the sediment transport problem from general physics. US Geological Survey Professional Paper 422-J.
Belaud G and Baume JP, 2002. Maintaining equity in surface irrigation network affected by silt deposition. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE 128(5):316-325.
Brooks, NH, 1963. Calculation of suspended load discharge from velocity and concentration parameters. Proceeding of Federal Interagency Sedimentation Conference, Miscellaneous Publication No 970, US Department of Agriculture, Agricultural research Service, Washington, DC, 229-237.
Celik I and Rodi W, 1991. Suspended sediment transport capacity for open channel flow. Journal of Hydraulic Engineering, ASCE 112(2): 191-204.
Chang FM, Simons DB and Richardson EV, 1967. Total bed-material discharge in alluvial channels. Proceeding of 12th Congress of IAGR, Fort Collins, Colorado, USA.
Depeweg H and Méndez VN, 2002. Sediment transport applications in irrigation canals. Journal of the International Commission on Irrigation and Drainage 51(2):167-179.
Einistein HA, 1950. The bed load function for sediment transportation in open channel flows. Technical Bulletin, U.S. Department of Agriculture Soil Conservation Service, Washington DC.
Ghodousi H and Mirzaie Z, 2018. Calculation of channel performance, water losses and water delivery shortage in irrigation intakes for different water delivery and distribution options. Water and Soil Science-University of Tabriz, 28(1): 187-199. (In Farsi).
Karimi G, Moazed H and Behzad M, 2006. Investigation of hydraulic condition of Hamidiyeh and Ghods irrigation network due to sedimentation and presenting solutions to reduce sedimentation in canals. National Conference on Irrigation and Drainage Networks Management, 2-4 May, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran. (In Farsi).
Lane EW and Kalinske AA, 1941. Engineering calculations of suspended sediment. Eos Transactions American Geophysical Union, 22(3): 603-607.
Lawrence P and Atkinson E, 1998. Deposition of fine sediments in irrigation canals. Journal of Irrigation and Drainage Systems, 12(4): 371-385.
Mahdavi Mazdeh, A and Omid MH, 2011. Study of condition and causes of sedimentation Abshar irrigation Network of Isfahan. Proceeding of 3th National Conference on Irrigation and Drainage Networks Management, 1-3 March, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran. (In Farsi).
Mamanpoush A and Mousavi SF, 2011. Quantity and quality of sedimentation in Nekouabad and Abshar irrigation networks in Isfahan province Iranian. Water Researches Journal 5(8): 197-202. (In Farsi).
Mahmoodian Shushtari M and Mirabolghasemi H, 1993. Determination of sedimentation velocity in lined irrigation channels using suspended concentration and comparison with other available methods. Proceeding of 6th National Conference of Irrigation and Drainage, 22-25 August, Azadi Hotel, Tehran, Iran. (In Farsi).
Mendez VN, 1998. Sediment Transport in Irrigation Canals. AA Balerma, Rotterdam, Netherlands.
Nikanfar R, 2000. Evaluation of sedimentation estimation methods in lined irrigation canals (Hamidiyeh-Ghods irrigation and drainage network). Applied-Research Project Report, KWPA, No 78306/4. (In Farsi).
Paul TC and Sarhuja VS, 1990. Why sediment deposition in lined channels?. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE 116(5): 589-602.
Pareh Kar M, 1992. Investigation of Non-Silting Velocity in the Lined Canals. MSc Thesis, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Tehran, Iran. (In Farsi).
Patel R, Yadav SM and Waikhom S, 2017. Estimation of Suspended Sediment Concentration in Lined Canals. Kalpa Publications in Civil Engineering.
Osman IS, Schultz B, Osman A and Suryadi FX, 2017. Effects of different operation scenarios on sedimentation in irrigation canals of the Gezira Scheme, Sudan. Journal of Irrigation and Drainage, ASCE 66(1): 82-89.
Samaga, RB, 1984. Total load transport of sediment mixtures. PhD Thesis, University of Roorkee, Roorkee, India.
Setoodenia A and Setoodenia S, 2016. Dam reservoir sedimentation assess the role of Taleqan on Qazvin plain irrigation network. Journal of Engineering and Construction Management 1(4): 12-16.
Shafaei Bajestan M, 1999. Sediment Hydraulics. Shahid Chamran University Press, Ahwaz, Iran. (In Farsi).
Swamee P and Ojha CSP, 1991. Bed-load and suspended-load transport of no uniform sediments. Journal of Hydraulic Engineering, ASCE 117(6): 774-787.
Taghili H, 2015. Estimation of sediment transport in irrigation and drainage network of Qazvin plain using Shark software. MSc Thesis, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran. (In Farsi).
Van Rijn LC, 1984. Sediment transport part II: Suspended load transport. Journal of Hydraulic Engineering, ASCE 110(11): 1613-1641.
Yazdani Moghadam S, 1998. Investigation of sediment in the irrigation network of southern farms of Shohaday-e-Behbahan dam. MS.c Thesis, Faculty of Engineering, Islamic Azad University. (In Farsi).
Zamanzadeh M, 2008. Investigation of sedimentation conditions in different sections of Dez irrigation network canals and presenting solutions for sediment reduction in the network. MSc Thesis, Faculty of Engineering, Islamic Azad University. (In Farsi).