موضوعات = هیدرولیک
تحلیل عددی عملکرد هیدرومکانیکی شیر غلافی 1800-2000 سد تالوار و مقایسه نتایج با داده‌های تجربی

دوره 27، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 31-44

فرید وکیلی تهامی؛ محمد زهساز؛ شهریار نیمکز جاوید


مقایسه‌ آزمایشگاهی اثر صفحات متخلخل و موانع متخلخل در کنترل جریان غلیظ

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 43-54

مجتبی کردنائیج؛ سید امین اصغری‌پری؛ سید محسن سجادی؛ محمود شفاعی بجستان


مطالعه آزمایشگاهی پروفیل‌های سرعت و غلظت جریان غلیظ در قوس 90 درجه

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 69-82

مریم شیخ الاسلامی؛ مهدی قمشی


مقایسه روش‌های کنترل فشار بیشینه و کمینه ناشی از پدیده ضربه قوچ در ایستگاه‌های پمپاژ فشار قوی

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 121-134

یوسف حسن زاده؛ نازیلا کاردان؛ مهران حسن زاده؛ جواد زمانیان


بررسی مشخصات پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر با تراکم و آرایش‌های مختلف زبری

دوره 26، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 13-24

پرستو پارسامهر؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ اکرم عباسپور؛ محمدجواد نصر اصفهانی


بررسی عددی تأثیر عدد فرود ورودی بر الگوی جریان در تبدیل‌های عریض‌شونده تدریجی در کانال‌های روباز

دوره 26، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 97-108

علی اکبر اختری؛ عادل اثنی عشری؛ امیر احمد دهقانی؛ حسین بنکداری


مطالعه آزمایشگاهی تأثیر زاویه برخورد جریان در آبشستگی زیر لوله‌های مستغرق

دوره 26، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 123-133

پریا هدایت بهرامی؛ سید ساسان کاتورانی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده


پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش با آستانه روزنه‌دار و پیوسته

دوره 26، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 183-192

منوچهر فتحی‌مقدم؛ پوریا آسیابان؛ سجاد کیانی؛ فرهاد اکبرپور


توسعه روشی نوین جهت تخمین ضریب دبی دریچه‌های کشویی در شرایط جریان آزاد و مستغرق

دوره 26، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 207-221

ابوالفضل برقی خضرلو؛ حسین خلیلی شایان؛ جواد فرهودی؛ علیرضا وطن‌خواه


تحلیل جریان در عرض رودخانه به‌روش اجزاء محدود

دوره 26، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 229-241

عبدالرضا ظهیری


مطالعه آزمایشگاهی ضریب دبی در سرریز- دریچه منشوری

دوره 26، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 255-268

قربان مهتابی؛ هادی ارونقی؛ پیمان لطفی


بررسی عددی پروفیل های سرعت در کانال های روباز با بستر زبر

دوره 26، شماره 3 بخش 1، آذر 1395، صفحه 81-93

فاطمه جعفری؛ اکرم عباس پور؛ علی حسین زاده دلیر


بررسی آزمایشگاهی هیدرولی کسرریز نعل اسبی و تأثیر طول سرریز در ضریب دبی

دوره 26، شماره 3 بخش 1، آذر 1395، صفحه 145-159

وحید حسن زاده؛ فرزین سلماسی؛ علی حسین زاده دلیر؛ اکرم عباسپور؛ هادی ارونقی


مدل سازی عددی میدان جریان اطراف پایۀ پل با هندسۀ مرکب

دوره 26، شماره 2 بخش 2، شهریور 1395، صفحه 1-12

اکرم اسدی پرتو؛ عطا امینی؛ افشین اقبال زاده؛ میترا جوان


بررسی آزمایشگاهی اثر ارتفاع، تراکم و آرایش اجزاء زبری بر ضریب زبری مانینگ

دوره 26، شماره 2 بخش 2، شهریور 1395، صفحه 67-80

نسترن پورنگ؛ سید محمود کاشفی پور


بررسی عددی جریان در سرریزهای پلکانی و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی

دوره 26، شماره 2- بخش1، شهریور 1395، صفحه 155-165

ساجده حاجی عزیزی؛ آیلار صمدی؛ فرزین سلماسی


تأثیر ابعاد و نوع شبکه صفحات ضدگرداب افقی در کاهش استغراق بحرانی آبگیرهای قائم

دوره 26، شماره 2- بخش1، شهریور 1395، صفحه 167-178

داوود فرسادی‌زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ نوید ناصحی اسکوئی


کنترل آبشستگی با استفاده از صفحه مستغرق در زیر لوله‌های مستغرق با فاصله‌های مختلف از بستر تحت جریان یک‌سویه

دوره 26، شماره 2- بخش1، شهریور 1395، صفحه 179-190

پریا هدایت بهرامی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داوود فرسادی زده


ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿر ﮔﺰﯾنه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺮاوش و ﭘﺎﯾﺪاری ﺳﺪ ﮔﻠﻔﺮج

دوره 26، شماره1 بخش 2، خرداد 1395، صفحه 15-30

کیومرث روشنگر؛ بهزاد روحپرور؛ طاهر صداقتی


بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریزهای لبه تیز سهموی

دوره 26، شماره1 بخش 1، خرداد 1395، صفحه 57-67

حسین شریعتی؛ سعیدرضا خداشناس


تعیین ضریب دبی در سرریزهای گابیونی در حالت آزاد و مستغرق

دوره 26، شماره1 بخش 2، خرداد 1395، صفحه 115-127

فرزین سلماسی؛ اکرم عباسپور؛ حجت احمدی