تحلیل عددی عملکرد هیدرومکانیکی شیر غلافی 1800-2000 سد تالوار و مقایسه نتایج با داده‌های تجربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی، دانشگاه تبریز

2 استاد، مهندسی مکانیک، دانشکده فنی‌مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشکده فنی‌مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز

چکیده

در این تحقیق رفتار هیدرودینامیکی شیر غلافی 1800-2000 که شیر کنترل سد تالوار می‌باشد، با روش تجربی و عددی  بررسی شده است. ابتدا مدل‌های 10:1و 15:1 از شیر تهیه و آزمایشات لازم بر روی آن‌ها انجام و سپس براساس معیارهای طراحی‏ و به کمک نرم‌افزار­های کامپیوتری،مدل‌‌های شیر نمونه و واقعی تهیه و رفتار هیدرودینامیکی آن‌ها با روش دینامیک سیالات محاسباتی، پیش‌بینی می‌شود. سپس، تحلیل عددی با استفاده از مدلِ شیر واقعی انجام و رفتار هیدرودینامیکی آن به همان روش و رفتار هیدرومکانیکی آن بر‌اساس حل اجزای‌محدودمورد بررسی قرار گرفته و عوامل معادل مثل توزیع تنش در اجزا اصلی شیر، ضریب اطمینان آن‌ها، میدان سرعت و فشار در بدنه آن در بار‌آبی بالادست ثابت و در میزان بازشدگی‌های مختلف بررسی و همچنین پاسخ گذرای ارتعاشی شیر به‌دست آمده‌اند. مقایسه نتایج حاصل با داده‌های تجربی، صحت آن‌ها را نشان می­دهد. نتایج نشان می‌دهند که تنش در قطعات شیر از حد مجاز بالا نبوده و هیچ قطعه‌ای به‌حد تسلیم نمی‌رسد. تنش بیشینه به‌دست آمده از تحلیل ارتعاشی از طریق تحلیل مودال با تنش تسلیم قطعات اصلی مقایسه شده و ضریب اطمینان 5/2 به‌‌دست آمده است. علاوه بر آن نتایج نشان می­دهند که در میدان عمل شیر، دبی‌های عبوری مورد نظر 5/23 متر مکعب بر ثانیه (در سطح آب سد 55 متر از محور شیر و 100 درصد بازشدگی) و 7/12 متر مکعب بر ثانیه (در سطح آب سد 15 متر از محورشیر و 100 درصد بازشدگی) تخلیه می­شوند. در نهایت، ‏‏‏‏روند طراحی برای شیر‌های مشابه نیز تدوین شده که می‌تواند در تولیدات آتی به‌کار رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the Hydro-Mechanical Behavior of 1800-2000 Sleeve Valve for Talvar Dam

نویسندگان [English]

  • Farid Vakil-Tahami 1
  • M Z 2
  • SH N 3
1 Associate professor, University of Tabriz
2 Tabriz
3 Tabriz
چکیده [English]

In this paper, hydrodynamic behavior of 1800-2000 sleeve valve, which is the main control valve of Talvar dam, has been studied using experimental tests and numerical solutions. Firstly, 10:1 and 15:1 models of the valve have been produced to carry out necessary tests. Then, using computer software, hydraulic models of the valve have been developed and their hydrodynamic behavior has been investigated using Computational Fluid Dynamic (CFD). Then, a numerical model of the valve has been developed based on Finite Element (FE) method and the hydro-mechanic behavior of the valve has been analyzed. Major parameters such as stress distribution in the main components of the valve and their safety factor, distribution of the velocity and pressure for different upstream head and discharge rates together with the valve’s dynamic response have been obtained. Comparing the results of the numerical analysis with the experimental data shows that analytical results have good agreement with experimental data. Results also show that stress level in the hydrostatic solution is lower than the yield limit. Also, the maximum stress level obtained from the dynamic response of the valve is compared with the yield stress of the major parts and a safety factor of 2.5 has been obtained. In addition, the results show that in practice, the nominal discharge of 23.5 m3/s (at water level of 55 meters from the valve axis with 100% opening) and 12.7 m3/s (at water level of 15 meters from the valve axis with 100% opening) can be achieved. In general, a methodology is developed to design the same large size valves which can be implemented in future products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experiment
  • Operating parameters
  • Stress-strain distribution
  • Numerical solution
  • Sleeve valve
اسلامی ح، 1389. طراحی و تحلیل اجزاء‌محدود با Solid Works simulation 2009 (Cosmos Works) (ترجمه). انتشارات علمیران، تبریز.
شکوهی ع، وکیلی ف، زهساز م و شکوهی ا، 1394. بررسی رفتار هیدرواستاتیکی و هیدرودینامیکی شیر پروانه‌ای قطر بزرگ با استفاده از روش‌های عددی و تجربی. مجله مدل‌سازی در مهندسی، شماره 41، صفحه­های 75 تا92.
زارعی نژاد م و گرجی‌نژاد س، 1380. تحلیل به روش اجزاء محدود، انتشارات ارس رایانه، چاپ اول.
Toufique Hasan ABM, Matsuo S and Setoguchi T, 2015. Characteristics of transonic moist airflows around butterfly valves with spontaneous condensation, Propulsion and Power Research 4(2):72–83.
AWWA Standard for Rubber-Seated Butterfly Valves, American Water Work Association, 2012. ANSI/AWWA C504-00, Revision of ANSI/AWWA C504-94, American Water Works Association.
Kwuimy CAK, Ramakrishnan S and Nataraj C, 2013. on thenonlinear on-off dynamicsofa butterfly valve actuated by aninduced electromotive force, Journal of Soundand Vibration 332: 6488–6504.
Chern M, Wang C and Ma C, 2007. Performance test and flow visualization of ball valve, Experimental Thermal and Fluid Science 31: 505–512.
Fester V and Slatter P, 2009. Dynamic similarity for non-Newtonian fluids in globe valves, chemical engineering research and design 87: 291–297.
Huang C and Kim R, 1996. Three-dimensional Analysis of Partly Open Butterfly valve Flows, Journal of fluids Engineering Trans.ASMW 1185 :62-568.
Masjedian Jazi A and Rahimzadeh H, 2009. Detecting cavitation in globe valves by two methods: Characteristic diagrams, Applied Acoustics 70(11):1440-1445.
Naseradinmousavi P and Nataraj C, 2011. Nonlinear mathematical modeling of butterfly valves driven by solenoid actuators, Applied Mathematical Modelling 35 : 2324–2335.
Shigley E, Mischke R and Budynas R, 2004. Mechanical Engineering Design, Seventh Edition, Mc Graw-Hill.
Smith P and  Zappe RW, 2003. Valve selection Handbook, Fifth edition: Engineering Fundamentals selection the Rigth Valve design for every industrial Flow Application, Gulf professional publishing.
Tuttle S, Chaudhuri Kopp-Vaughan K, Jensen T, Cetegen B, Renfro M and Cohen J, 2013 .Lean blowoff behavior of asymmetrically-fueled bluff body-stabilized flames, Combustion and Flame, 160 (9), 1677-1692.
White FM, 2003. Fluid Mechanics.Mc Graw-Hill.
William J,­1982  .Rahmeyer, cavitation Noise from Butterfly Valves, Nuclear Engineering and Design 722 :97-301.
Yang Bo-S, Hwang W, Ko M and J. Lee S, 2005. Cavitation detection of butterfly valve using support vector machines , Journal of Sound and Vibration 287: 25–43.