ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿر ﮔﺰﯾنه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺮاوش و ﭘﺎﯾﺪاری ﺳﺪ ﮔﻠﻔﺮج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آب دانشکده عمران دانشگاه تبریز

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

3 دانشجوی کارسشناسی ارشد ژئو تکنیک دانشگاه تبریز

چکیده

ﺗﺮاوش در ﺳﺪﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﯾﮑﯽ از ﻢ ﻣﻬ ﺗﺮﯾﻦ ﺎ ﻣﺴﺋ ﻪ  ﻣﻨ، ﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟ ﺑﻪ آن ﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﭘﺎﯾﺪاری ﺷﯿﺮواﻧﯽ ﻣﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻮد .ﺳﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار دﻗﯿﻖ دﺑﯽ ﻧﺸﺖ از ﺑﺪﻧﻪ و ﭘﯽ  و  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻞ ﻣﺴﺎﺋ   اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻄﺮات ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻞ ، ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺤﻠﯿ  ﺗﺮاوش از  ﺑﺪﻧﻪ و ﭘﺎﯾﺪاری ﯽ ﺷﯿﺮواﻧ ﻦ ﻫﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﯾﯿ  ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮاوش ، دﺳﺖ ﺳﺪ ﮔﻠﻔﺮج ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ O زﻟﺰﻟﻪ ، ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺨﺰن ، ﭘﺎﯾﺪار BE  ،M ش CE ﺑﺎ رو  ﺟﺎﻧﺒﻮ و ، ﺑﯿﺸﺎپ ، ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪی از ﻗﺒﯿﻞ اﺳﭙﻨﺴﺮ ﻣﻮرﮔﻨﺴﺘﺮن- ﭘﺮا G ﯾﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل eo-Studio  ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش اء اﺟﺰ ﺪ ﻣﺤ ود ﺖ اﺳ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن د دا  ﮐﻪ دﺑﯽ ﺗﺮاوش در ﻣﻘﻄﻊ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺪون دﯾﻮارآب ﺪ ﻌﺐ 18/2 ﺑﻨ ﻣﺘﺮﻣﮑ  ﺑﺮ روز در واﺣﺪ ﻋﺮض ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﻮار آب ﯽ ﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﺘﻮی ﺑﺘﻨ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دﺑﯽ ﺗﺮاوش ﺐ ، در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺗﺮﺗﯿ د %  95% در ﺣﺪو 10 و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ . ﯾﺎﺑﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﯿﻞ ﺗﺤﻠ ﯽ ﭘﺎﯾﺪاری ﺷﯿﺮواﻧﯽ ﺣﺎﮐﯽ از ﭘﺎﯾﺪاری ﺷﯿﺮواﻧﯽ در ﺗﻤﺎﻣ ﺖ ﺣﺎﻟ ﻫﺎ و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ روش. ﻫﺎی ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﺣﺪی اﺳﺖ

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Different Design Options Impact on Seepage and Stability Analysis of Golfaraj Dam

نویسندگان [English]

  • K Roushangar 1
  • B Rouhparvar 2
  • T Sedaghati 3
چکیده [English]

Seepage in earth fill dams is one of the important factors that may cause the erosion and slope instability if it is ignored. Therefore, it is crucial to calculate the leakage discharge through the body of dam and foundation, to prevent economic and life hazards by considering technical and economical issues. In this research, the seepage analysis of the body and the stability of the upstream and downstream slopes of Golfaraj dam after construction, during steady state seepage, rapid drawdown of reservoir and OBE, MCE earthquakes have been investigated and compared by applying different limit state equilibrium methods including: Spencer, Bishop, Janbu, and Mohergenstren-Price, using built-in Geo studio software. The results showed that seepage discharge in a deep section without dike was 18.2 m3day-1 per unit width which was reduced in the case of applying a cutoff or a concrete blanket by 95 and 10 percent, respectively. Data obtained from the slope analysis indicated that the slope was stable under any circumstances and the limit equilibrium methods were convergent.  

 
منابع مورد استفاده
اولی پور م، کرباسچی س‌م و قیم ع، 1387. بررسی عددی تأثیر سرعت احداث سدهای خاکی بر پایداری شیبهای آنها. چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، 17-19 اردیبهشت‌ماه، دانشگاه تهران.
بی‌نام، 1388. طرح سد و تأسیسات وابسته گلفرج، مهندسین مشاور فراز آب.
بی‌نام، 1392. راهنمای تحلیل و طراحی لرزه‌ای سدهای خاکی و سنگریز، نشریه شماره 624. تهران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی.
خزائی ج، شرفی ح، ستاری د و هدایتی ج، 1392. تحلیل سه‌‌‌‌‌بعدی نشت از پی و جناحین سد‌های خاکی با در نظر گرفتن توپوگرافی ساختگاه (مطالعه موردی سد گیوی). هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران 17-18 اردیبهشت، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان.
نورزاد ع و محمدی آ، 1388. ارزیابی تراوش در سدهای خاکی با استفاده از اندازه‌گیری دما- مطالعه موردی: سد خاکی شمیل واقع در استان هرمزگان. مجله مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی، جلد2، شماره 1، صفحه‌های 33 تا 40.
 
Anonymous, 2008. Stability Modeling with SLOPE/W 2007 Version, Third Edition, GEO-SLOPE International Ltd Calgary, Alberta, Canada T2P 2Y5.
Bishop AW and Morgenstern N, 1960. Stability coefficients for earth slopes. Geotechnique 10(4):164-169.
Fredlund DG and Krahn J, 1977. Comparison of slope stability methods of analysis. Canadian Geotechnics Journal 14(3): 429 -439.
Fredlund DG, Krahn J and Pufahl DE, 1981. The relationship between Limit Equilibrium Slope Stability Methods. Pp 409-416. In Proceeding of The international Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering. Pp 409-416. Stockholm, Sweden.
Janbu N, 1954. Applications of composite slip surfaces for stability analysis. Pp. 39-43. In Proceedings of the European Conference on the Stability of Earth Slopes, Stockholm.
Lam L, Fredlund DG, and Barbour SL, 1987. Transient seepage model for saturated-unsaturated soil systems: a geotechnical engineering approach. Canadian Geotechnics Journal 24: 565-580.
Moharrami A, Hassanzadeh Y, Salmasi F, Moradi Gh, Moharrami Gh, 2014. Performance of the horizontal drains in upstream shell of earth dams on the upstream slope stability during rapid drawdown conditions. Arabian Journal of Geoscience 7:1957-1964.
Morgenstern NR and Price VE, 1965. The analysis of the stability of general slip surfaces. Geotechnique 15: 79-93.
Pakbaz MS, Dardaei A and Salahshoor J, 2009.  Evaluation of performance of plastic concrete cutoff wall in Karkheh dam using 3-D Seepage analysis and measurement. Journal of Applied Sciences 9(4): 724-730.
Spencer E, 1967. A Method of analysis of embankments assuming parallel interslice forces. Geotechnique 17(1):11-26.
Vandamme J and Zou Q, 2013. Investigation of slope instability induced by seepage and erosion by a particle method. Computers and Geotechnics  48: 9-20.