کارآیی شبکه‌های آبرسانی تحت پدیده ضربه قوچ بر مبنای ضریب پایداری (مطالعه موردی شبکه آبرسانی شهرستان فریدونشهر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پایداری شبکه ­های آبرسانی باید بر اساس خطرات ناشی از پدیده ضربه قوچ همواره مدنظر قرار گیرد. هدف از این پژوهش ارائه رویکردی جدید در تحلیل پدیده ضربه قوچ در شبکه ­های آبرسانی است. در روش­های معمول، خسارت ناشی از ضربه قوچ بر اساس بیشینه فشار ایجادشده برآورد می­شود؛ حال‌آنکه در طی آن تداوم و تغییرات ضربه قوچی آب نسبت به زمان صرف­نظر می­شود. این پژوهش به دنبال پارامترهایی بوده که بتواند به ­صورت کمی، عملکرد شبکه­ ها را تحت پدیده ضربه قوچ بررسی نماید. بدین منظور اطلاعات مذکور از طریق پارامترهای اعتمادپذیری، برگشت­پذیری، آسیب­پذیری و ترکیب آن‌ها، پارامتر پایداری موردبررسی قرار می­گیرد. در این تحقیق تحلیل عددی پدیده ضربه قوچ در اثر قطع ناگهانی پمپ­ها با استفاده از نرم­افزار Hammer صورت گرفت. نتایج نشان داد که می­توان از پارامتر پایداری برای ارزیابی کارآیی شبکه­های آبرسانی استفاده نمود. در اثر وقوع پدیده ضربه قوچ 83/4 درصد نقاط شبکه موردمطالعه، ضریب پایداری کمتر از 1 داشتند. در اثر استفاده از سازه­ حفاظتی در بیشتر نقاط، افزایش پارامتر پایداری رخ داده و این مقدار به 11/1 درصد نقاط شبکه می­رسد. همچنین افزایش ضریب هایزن و افزایش قطر لوله باعث افزایش پارامتر پایداری شده و کاهش این ضریب باعث کاهش پارامتر پایداری گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance of Water Supply Networks under Water Hammer Phenomenon Based on Sustainability Coefficient (Case Study: Feridonshahr Water Supply Network)

نویسندگان [English]

  • F Khajehayzad 1
  • J Ahadian 2
چکیده [English]

Sustainability of water supply networks should be based on the risks of water hammer phenomenon. The purpose of this study is to provide a new approach to the analysis of water hammer phenomenon in the water supply network. By conventional methods, the damage because of water hammer is estimated based on the maximum pressure at nodes. However, during this phenomenon continuation and changing of water hammer in overtime is ignored. In this study, quantitative parameters, to evaluate the network performance will be assessed under the water hammer phenomenon. Hence, the information through the parameters of reliability, resilience, vulnerability and their composition, sustainability parameters are analyzed. However, numerical analysis of water hammer phenomenon caused by sudden pump stop was done using HAMMER software. The results showed that the sustainability parameter can be used to evaluate the efficiency of water networks. In the event of water hammer phenomenon 4.83 percent of points of the studied network had sustainability factor less than one. So that use of protective structures increases sustainability parameter in most zones and this amount are 1.11 percent of the network nodes. Moreover, increasing and decreasing of Hazen coefficient and pipe diameter increases and decreases the sustainability parameter, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water supply network
  • Hammer software
  • Protective structure
  • Sustainability parameter
  • Water hammer
منابع مورداستفاده
احتشام منش ج، 1389. راهنمای نرم­افزار Hammer، انتشارات آیدین، تهران.
حسن زاده ی، زمانیان ج و ابریشمی ج، 1382. بررسی روش­های کنترل فشارهای ماکزیمم و مینیمم ناشی از پدیده ضربه قوچ در ایستگاه پمپاژ فشار قوی. صفحه­های 609 تا 621. مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس دینامیک شاره­ها، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
نجمائی م، 1369. ضربه قوچ. انتشارات هما، تهران
نظری پ و رضایی ح، 1393. ارزیابی کارآیی نرم­ا­فزارهای Hammer، Hytran و روش حل معادله ژاکوفسکی برای تحلیل ضربه قوچ در ایستگاه پمپاژ سد حسنلو. نشریه دانش آب و خاک، جلد 24، شماره 1، صفحه­های 131 تا 142.
Batterton SH, 2006. Water Hammer: An Analysis of Plumbing Systems, Intrusion, and Pump Operation. State University and Virginia Polytechnic.
Bentes I, Afonso L, Varum H, Pinto J, Varajao J, Duarte A and Agarwal J, 2011. A new tool to assess water pipe networks vulnerability and robustness. Engineering Failure Analysis 18: 1637-1644.
Chaudhry MH, 1987. Applied Hydraulic Transients. 2nd ed, Van Nostrand Reinhold, New York.
Creaco E, Fortunato A, Franchini M and Mazzola MR, 2014. Comparison between entropy and resilience as indirect measures of reliability in the framework of water distribution network design. Procedia Engineering 70: 379-388.
Fontana N, Giugni M and Portolano D, 2012. Losses reduction and energy production in water distribution networks. Journal of Water Resources Planning and Management 138: 237–245.
Hashimoto T, Stedinger JR and Loucks DP, 1982. Reliability, resiliency, and vulnerability criteria for water resource system performance evaluation. Water Resources Research18: 14-20.
Jung B and Karney W, 2006. Hydraulic optimization of transient protection devices using GA and PSO approaches. Journal of Hydraulic Engineering ASCE 132(1): 44-52.
Karamouz M, Saadati S and Ahmadi A, 2010. Vulnerability Assessment and Risk Reduction of Water Supply Systems.Pp. 4414-4426. World Environmental and Water Resources Congress. 16-20 May, United State.
Kwon HJ, 2007. Analysis of transient flow in a piping system. Journal of Civil Engineering KSCE 11: 209-214.
Loucks DP, 1997. Quantifying trend in system sustainability. Hydrologicalscience Journal42: 513-530.
Piratla KR, Fisher E, Andrus RD, Simonson LA and Farahmandfar Z, 2014. Evaluating the Resiliency of the Water System in Charleston, South Carolina against Liquefaction Hazard Through the use of Seismic Hazard Maps. Pp. 1217-1228. Proceeding of the Pipeline Conference. 3-6 August, United State.
Sun SA, Djordjević S and Khu ST, 2011. A general framework for flood risk-based storm sewer network design, Urban Water Journal8: 13-27.
Wu Y, Xu Y and Wei W, 2011. Water hammer analysis of district Networks. Pp. 492-501. International Conference on Pipelines and Trenchless Technology. 26–29 October, China.