موضوعات = مهندسی رودخانه
تعداد مقالات: 12
2. تحلیل جریان در عرض رودخانه به‌روش اجزاء محدود

دوره 26، شماره 4.2، زمستان 1395، صفحه 229-241

عبدالرضا ظهیری


3. مطالعه آزمایشگاهی ضریب دبی در سرریز- دریچه منشوری

دوره 26، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 255-268

قربان مهتابی؛ هادی ارونقی؛ پیمان لطفی


5. ارزیابی مقاومت جریان در رودخانه های رسوبی با فرم بسترریپل درشرایط هیدرولیکی مختلف

دوره 26، شماره 3 بخش 2، پاییز 1395، صفحه 63-73

الهام روشنی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده؛ فرزین سلماسی


6. بررسی آزمایشگاهی تأثیر باکت پرتابی در انتهای سرریز اوجی بر استهلاک انرژی و طول پرتابه

دوره 26، شماره 3 بخش 2، پاییز 1395، صفحه 133-142

بابک نوایی؛ علی اکبر اختری؛ رسول دانشفراز


7. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺮ تاثیر ﺷﯿﺐ ﮐﻒ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮﭼﺴﺒﻨﺪه

دوره 26، شماره1 بخش 1، بهار 1395، صفحه 47-56

حسین خزیمه نژاد؛ محمد حسین نجفی مود؛ رسول مظلوم شهرکی


8. بررسی آزمایشگاهی اثر شکل آبشکن در کنترل آبشستگی سری آبشکن در خم رودخانه

دوره 26، شماره1 بخش 1، بهار 1395، صفحه 69-81

بهنام منصوری؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده


9. بررسی آزمایشگاهی تأثیر درصد نفوذپذیری بر روی بیشینه عمق آبشستگی در اطراف آب‌شکن‌های نوع باندال لایک

دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-11

زهرا شجاعیان؛ سید محمود کاشفی پور؛ سید حبیب موسوی جهرمی


10. تاثیر بستر موج دار سینوسی بر خصوصیات پرش هیدرولیکی

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 13-26

اکرم عباسپور؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده؛ علی اشرف صدرالدینی


11. تعیین سهم فرسایش‌های سطحی و زیرسطحی در تولید رسوب با استفاده از روش منشأیابی در حوزه آبخیز مرگن - ماکو

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 83-96

شاهرخ حکیم‌خانی؛ حسن احمدی؛ جعفر غیومیان


12. بررسی عمق مزدوج پرش هیدرولیکی تحت تاثیر اجزای زبر کف

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 165-176

محمود شفاعی بجستان؛ کبری نیسی