تعیین سهم فرسایش‌های سطحی و زیرسطحی در تولید رسوب با استفاده از روش منشأیابی در حوزه آبخیز مرگن - ماکو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

2 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده

به دلیل‌ وجود مشکلات زیاد در کاربرد روش­های‌ سنتی (نظیر میخ­ها و کرت­های فرسایشی)‌، روش منشأیابی به‌ عنوان‌ روشی جایگزین‌ و مناسب برای‌ تعیین‌ سهم منابع‌ رسوب در تولید رسوب مورد توجه ‌محققین‌ مختلف‌ قرار گرفته‌ است. در این روش‌، خصوصیات فیزیکی‌، ژئوشیمیایی‌ و آلی‌ رسوب و منابع رسوب برای‌ تعیین‌ منابع‌ اصلی‌ رسوب و اهمیت نسبی‌ آنها مورد مقایسه قرار می گیرند. در روش یاد شده با استفاده از ترکیبی مناسب از خصوصیات جدا کننده منابع‌ رسوب، سهم هر کدام منابع رسوب در تولید رسوب تعیین می شود. در این تحقیق، سعی شده­است با بهره­گیری از ترکیبی مناسب از عناصر ژئوشیمیایی، رادیواکتیو، کربن آلی، نیتروژن و فسفر در حوضه مرگن پلدشت واقع در شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی، سهم فرسایش­های سطحی و زیرسطحی در تولید رسوب تعیین شود. بعد از برداشت 106 نمونه معرف از خاک­های سطحی و زیرسطحی و شش نمونه رسوب از انتهای حوضه نسبت به اندازه گیری ردیاب­های یاد شده اقدام شد. با بهره­گیری از روش تجزیه تابع تشخیص، چهار ردیاب کربن آلی (OC)،  کروم (Cr)، سزیم 137 (Cs137) و فسفر (P) به عنوان ترکیب مناسب انتخاب شدند. در آخر با استفاده از ترکیب یاد شده و مدلهای چند متغیره ترکیبی سهم فرسایش­های سطحی و زیرسطحی در تولید رسوب به ترتیب برابر با 65/30 و 35/69 درصد بدست آمد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining Erosion Types Contributions to the Sediment Yield Using Sediment Fingerprinting Method (Case study: Margan watershed, Makoo)

نویسندگان [English]

  • Sh Hakimkhani 1
  • H Ahmadi 2
  • J Ghayoumian 3
چکیده [English]

Because of many problems associated with traditional procedures for identifying sediment sources, fingerprinting techniques, based on physical, chemical and organic properties of sediment and source materials, are increasingly being used as a valuable and effective alternative approach to assembling such information. In this method, a suitable composite (set) of diagnostic properties and a multivariate mixing model are employed to estimate the relative contribution of sediment sources to the sediments transported to basin outlet. In this study, using suitable composites of geochemical elements, radionuclides, organic carbon, nitrogen and phosphorous, capable of discriminating surface and subsurface erosions of the study basin, and a multivariate mixing model were used to determine contributions of those erosion types to the sediment yield. The suitable composite fingerprints (elements) were obtained using discriminant analysis. The study basin is Margan watershed of Pouldasht, located in Makoo township, West Azarbaijan province. The suitable composite fingerprints having capability to distinguish the above mentioned erosion types include OC, Cr, 137Cs and P. Mean contributions from the two main erosion types, namely surface erosions (sheet and rill erosions) and subsurface erosions (gully, channel and river bank erosions) were estimated as 30.65% and 69.35% respectively. Low mean absolute errors (less than 13%) show high degree of agreement between measured and predicted properties. High model efficiencies (greater than 0.99) confirm the goodness of fit of the mixing models. Also it is argued that fingerprinting estimates for sediment sources are consistent with field observations. Although a number of limitations must be recognized, the fingerprinting approach to source ascription has high efficiency to determine relative importance of sediment sources (surface and subsurface erosions) in the study basin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discriminant function analysis
  • Fingerprinting
  • Margan
  • Sediment sources
  • Topsoil and subsoil erosions
  • Tracers
امیری م، 1381. منشأیابی کلوئیدها (رسها) و سیلتهای ایستگاه پخش سیلاب کبودرآهنگ، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، صفحه 101.
عطاپور ع و حکیم­خانی ش، 1382. تعیین سهم زیرحوزه­های حوزه آبخیز چنداب در تولید رسوب با بکارگیری کانی­های رسی. صفحه­های 74 تا 82. مجموعه مقالات سومین همایش آبخوانداری، دستاوردها و چشم اندازهای آینده. 5-4 شهریور، ارومیه.
علی­احیایی م و بهبهانی­زاده ع ­ا، 1372. شرح روش­های تجزیه شیمیایی خاک. موسسه تحقیقات خاک و آب، نشریه شماره 893.
Bottrill LJ, Walling DE and Leeks GJL 2000. Using recent overbank deposits to investigate contemporary sediment sources in larger river basins. Pp. 369-387. In: Foster IDL (ed). Tracers in Geomorphology. Wiley, Chichester.
Collins AL, and Walling DE, 2002. Selecting fingerprint properties for discriminating potential suspended sediment sources in river basins. Journal of Hydrology 261: 218-244.
Collins AL and Walling DE, 2004. Documenting catchment suspended sediment sources: problems, approaches and prospects. Progress in Physical Geography 28: 159–196.
Collins AL and Walling DE, 2007.  Sources of fine sediment recovered from the channel bed of lowland groundwater-fed catchments in the UK. Geomorphology 88: 120–138.
Collins AL, Walling DE and Leeks GJL, 1997. Source type ascription for fluvial suspended sediment based on a quantitative composite fingerprinting technique. Catena, 29: 1–27.
Collins AL, Walling DE and Leeks GJL, 1998. Use of composite fingerprints to determine the spatial provenance of the contemporary suspended sediment load transported by rivers. Earth Surface Processes and Landforms 23: 31–52.
Collins AL, Walling DE, Sichingabula HM and Leeks GJL, 2001. Suspended sediment source fingerprinting in a small tropical catchment and some management implications. Applied Geography 21: 387-412.
Foster IDL and Lees JA, 2000. Tracers in geomorphology. Pp. 3-20. In: Foster IDL (ed). Tracers in Geomorphology. Wiley, Chichester.
Hair JF, Andersen RE, Tatham RL and Black WC, 1998. Multivariate Data Analysis. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
Hill SJ, Fisher A and Cave M, 2004. Inductively coupled plasma spectrometry. In: Smith KA and Cresser  MS (eds). Soil and environmental analysis. Marcel Dekker, third edition, 53 -110.
Loughran RJ and Campbell BL, 1995. The identification of catchment sediment sources. Pp. 189-205. In: Foster IDL, Gumell AM and Webb BW (eds). Sediment and Water Quality in River Catchments. Wiley, Chichester.
Nas T and Mevic BH, 2001. Understanding the collinearity problem in regression and discriminant analysis. J Chemometrics 15: 413–426.
Nash JE and Sutcliffe JE, 1970. River flow forecasting through conceptual models. Part 1:  A discussion of principles. Journal of Hydrology 10: 282-290.
Oldfield F, Rummery TA, Thompson R and Walling DE, 1979. Identification of suspended sediment sources by means of mineral magnetic measurements: some preliminary results. Water Resources Research 15: 211-219.
Olsen RC, 2007. Remote sensing from air and space. SPIE Press Monograph Vol. PM162, 255p.
Owens PN, Walling DE and Leeks GJL 2000. Tracing fluvial suspended sediment sources in the catchment of the River Tweed, Scotland, using composite fingerprints and a numerical mixing model. Pp. 291-308. In: Foster IDL (ed). Tracers in geomorphology. Jon Wiley, Chichester.
Peart MR and Walling DE, 1988. Techniques for establishing suspended sediment sources in two drainage basins in Devon, UK: a comparative assessment. Pp. 269–279. In: Bordas MP and WallingDE (eds). Sediment budgets. IAHS Publication No. 174, Wallingford.
Rowan JS, Goodwill P and Franks SW, 2000. Uncertainty estimation in fingerprinting suspended sediment sources. Pp. 279-290. In: Foster IDL (ed). Tracers in Geomorphology. John Wiley, Chichester.
Russell MA, Walling DE and Hodgkinson RA, 2001. Suspended sediment sources in two small lowland agricultural catchments in the UK. Journal of Hydrology 252: 1-24.
Skopp JM, 2000. Physical properties of primary particles. Pp. B3-B24. In: Samner ME (ed). Handbook of Soil Science. CRC press.
Walden J, Slattery MC and Burt TP, 1997. Use of mineral magnetic measurements to fingerprint suspended sediment sources: approaches and techniques for data analysis. J. of Hydrology 202: 353–372.
Wall GJ and Wilding LP, 1976. Mineralogy and related parameters of fluvial suspended sediments in Northwestern Ohio. Journal of Environmental Quality 5: 168-173.
Wallbrink PJ, Olley JM, MurrayAS and Olive LJ, 1998. Determining sediment sources and transit times of suspended sediment in MurrumbidgeeRiver, NSW, Australia using fallout 137Cs and 210Pb. Water Resour Res 34: 879–887.
Walling DE, 2005. Tracing suspended sediment sources in catchments and river systems. Science of the Total Environment 344: 159-184.
Walling DE and Collins AL, 2000. Integrated assessment of catchment sediment budgets: A technical manual. University of Exeter 168p.
Walling DE, Collins AL and Stroud R, 2007. Tracing suspended sediment and particulate phosphorus sources in catchments. Journal of Hydrology In Press.
Walling DE, Owens PN and Leeks GJL, 1999. Fingerprinting suspended sediment sources in the catchment of the River Ouse, Yorkshire, UK. Hydrological Processes 13: 955–975.
Walling DE, Peart MR, Oldfield F and Thompson R, 1979. Suspended sediment sources identified by magnetic measurements. Nature 281: 110–113.
Walling DE, Russell MA, Hodgkinson RA and Zhang Y, 2002. Fine-grained sediment budgets for two small lowland agricultural catchments in the UK. Catena 47: 323-353.
Zhang X and Walling DE, 2005. Characterizing land surface erosion from Cesium-137 profiles in lake and reservoir sediments. J Environ Qual 34:514-523.