موضوعات = سازه های آبی
بررسی ارتفاع امواج ضربه‌ای در تبدیل‌های همگرای کانال‌ روباز

دوره 27، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 91-103

فریناز شجاع طلاتپه؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ جواد بهمنش


تحلیل جریان غیرماندگار سریع در خطوط لوله توسط مدل اصطکاکی غیرماندگار

دوره 27، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 157-169

کامران محمدی؛ منوچهر فتحی مقدم


تعیین ضریب دبی سرریزهای کنگره‌ای و قوسی کنگره‌ای با روش رگرسیون بردار پشتیبان

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 173-186

کیومرث روشنگر؛ محمد تقی اعلمی؛ مهدی ماجدی اصل


مطالعه رفتار دینامیکی جت قائم برخوردی در حوضچه استغراق

دوره 26، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 1-11

بابک لشکرآرا؛ ایراندخت دهقانی؛ محمد ذاکرمشفق


مدل‌سازی ضریب دبی سرریز کرامپ با استفاده از روش‌های یادگیری ماشینی

دوره 26، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 1-12

محمدتقی ستاری؛ فرزین سلماسی؛ امیر حاجی محمدی


بررسی مشخصات پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر با تراکم و آرایش‌های مختلف زبری

دوره 26، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 13-24

پرستو پارسامهر؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ اکرم عباسپور؛ محمدجواد نصر اصفهانی


بررسی ضریب دبی سرریزهای لبه‌تیز مرکب قوس دایره‌ای- ذوزنقه‌ای

دوره 26، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 19-39

سید نصراله موسوی؛ داود فرسادی زاده؛ هادی ارونقی؛ اکرم عباسپور


بررسی عددی تأثیر عدد فرود ورودی بر الگوی جریان در تبدیل‌های عریض‌شونده تدریجی در کانال‌های روباز

دوره 26، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 97-108

علی اکبر اختری؛ عادل اثنی عشری؛ امیر احمد دهقانی؛ حسین بنکداری


مطالعه آزمایشگاهی تأثیر زاویه برخورد جریان در آبشستگی زیر لوله‌های مستغرق

دوره 26، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 123-133

پریا هدایت بهرامی؛ سید ساسان کاتورانی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده


مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی اطراف گروه پایه کج مستقر بر گروه شمع

دوره 26، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 135-147

سیده سمیرا حسینی؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ رامین فضل اولی


پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش با آستانه روزنه‌دار و پیوسته

دوره 26، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 183-192

منوچهر فتحی‌مقدم؛ پوریا آسیابان؛ سجاد کیانی؛ فرهاد اکبرپور


تأثیر تعداد ردیف عناصر شش پایه درکاهش عمق آب‌شستگی پیرامون پایه پل مکعبی

دوره 26، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 187-200

زهرا زیلایی؛ محمود شفاعی بجستان


توسعه روشی نوین جهت تخمین ضریب دبی دریچه‌های کشویی در شرایط جریان آزاد و مستغرق

دوره 26، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 207-221

ابوالفضل برقی خضرلو؛ حسین خلیلی شایان؛ جواد فرهودی؛ علیرضا وطن‌خواه


مطالعه آزمایشگاهی ضریب دبی در سرریز- دریچه منشوری

دوره 26، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 255-268

قربان مهتابی؛ هادی ارونقی؛ پیمان لطفی


بررسی عددی عملکرد زهکش های پی در کاهش نیروی بالابرنده سدهای بتنی وزنی

دوره 26، شماره 3 بخش 1، آذر 1395، صفحه 113-125

بهرام نورانی؛ فرزین سلماسی؛ اکرم عباس پور


بررسی آزمایشگاهی هیدرولی کسرریز نعل اسبی و تأثیر طول سرریز در ضریب دبی

دوره 26، شماره 3 بخش 1، آذر 1395، صفحه 145-159

وحید حسن زاده؛ فرزین سلماسی؛ علی حسین زاده دلیر؛ اکرم عباسپور؛ هادی ارونقی


راهکارهای حوضه‌ای و دریاچه‌ای بهبود کیفیت آب مخازن سدها (مطالعه موردی: سد شیرین‌دره)

دوره 26، شماره 3 بخش 2، آذر 1395، صفحه 211-227

حسن ساقی؛ ابراهیم خواجه‌پور؛ لیلا کریمی


مدل سازی عددی میدان جریان اطراف پایۀ پل با هندسۀ مرکب

دوره 26، شماره 2 بخش 2، شهریور 1395، صفحه 1-12

اکرم اسدی پرتو؛ عطا امینی؛ افشین اقبال زاده؛ میترا جوان


بررسی آزمایشگاهی اثر ارتفاع، تراکم و آرایش اجزاء زبری بر ضریب زبری مانینگ

دوره 26، شماره 2 بخش 2، شهریور 1395، صفحه 67-80

نسترن پورنگ؛ سید محمود کاشفی پور


بررسی عددی جریان در سرریزهای پلکانی و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی

دوره 26، شماره 2- بخش1، شهریور 1395، صفحه 155-165

ساجده حاجی عزیزی؛ آیلار صمدی؛ فرزین سلماسی


تأثیر ابعاد و نوع شبکه صفحات ضدگرداب افقی در کاهش استغراق بحرانی آبگیرهای قائم

دوره 26، شماره 2- بخش1، شهریور 1395، صفحه 167-178

داوود فرسادی‌زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ نوید ناصحی اسکوئی