موضوعات = بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
تحریک رشد و نمو لوبیا (Phaseolus vulgaris L) با قارچ های تریکودرما و تاثیر آن ها بر تعدیل تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1403

10.22034/ws.2024.58159.2532

علی اصغر علیلو؛ زهرا رضالو؛ سمیرا شهبازی؛ منصور سراجوقی؛ اسماعیل کریمی


بررسی همدمای جذب آهن در توده زنده و مرده باسیلوس سوبتیلیس و سودوموناس پوتیدا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1403

10.22034/ws.2024.57988.2531

نوشین ورمزیار؛ علی اکبر صفری سنجانی


تأثیر مایه‌زنی باکتری محرک رشد Bacillus simplex بر برخی ویژگیهای رشدی گیاه فلفل (Capsicum annuum L.) در شرایط مختلف رطوبتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1403

10.22034/ws.2024.58833.2542

اسماعیل کریمی؛ علی اصغر علیلو؛ سیدبهمن موسوی


تاثیر بیوچار چوبی، لئوناردیت و زغال‌سنگ بر برخی ویژگی‌های کیفی کمپوست حاصل از کمپوست‌شدن مشترک کود دامی و مواد آلی جنگلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1403

10.22034/ws.2024.60611.2552

عادل ریحانی تبار؛ مریم راجی؛ کمال خلخال؛ آرش همتی؛ محمد رضا ساریخانی


تاثیر آبیاری با فاضلاب خام و تصفیه‌شده شهری بر عملکرد گندم و ویژگی‌های میکروبی خاک و گیاه

دوره 26، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 215-228

آرزو بدیعی؛ فاطمه کاراندیش؛ سیدمحمود طباطبائی


مدل‌سازی انحلال فسفر توسط Pseudomonas fluorescens با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 26، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 299-324

ساناز اشرفی سعیدلو؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ فرخ اسدزاده؛ محسن برین


تأثیر پیش‌تیمار بذر با باکتری‌های محرک رشد بر رشد رویشی، صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus L.) تحت تنش دمای پایین

دوره 26، شماره 3 بخش 2، آذر 1395، صفحه 93-104

سمیه بهادری؛ بهروز اسماعیل پور؛ علی اشرف سلطانی طولارود؛ مختار حیدری؛ سرور خرم دل؛ پیمان عباس‌زاده دهجی؛ پریسا شیخ‌زاده مصدق


اثر باکتری محرک رشد گیاه بر جذب برخی عناصر کم‌‌مصرف به‌وسیله ذرت در یک خاک آلوده به کادمیم تحت تنش کم‌آبی

دوره 26، شماره 3 بخش 2، آذر 1395، صفحه 105-117

شهرزاد کرمی؛ مهدی زارعی؛ جعفر یثربی؛ سید علی اکبر موسوی


تولید بیوسورفکتانت توسط باکتری Pseudomonas putida1694در منابع مختلف کربن

دوره 26، شماره 3 بخش 2، آذر 1395، صفحه 185-198

محبوبه ورناصری قندعلی؛ عبدالامیر معزی؛ نعیمه عنایتی‌ضمیر


تاثیر پلی آکریل آمید، کود دامی، ورمی کمپوست و لجن بیولوژیکی بر پایداری خاکدانه ها، مقاومت فروروی و آب قابل استفاده در یک خاک لوم شنی

دوره 20، شماره 3، آبان 1389، صفحه 15-29

شکراله اصغری؛ محمدرضا نیشابوری؛ فریبرز عباسی؛ ناصر علی اصغرزاد؛ شاهین اوستان


تأثیر تنش کم آبی و نیتروژن بر عملکرد دانه و متابولیتهای سازگاری دو رقم ذرت هیبرید میان رس

دوره 20، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 29-45

سیروس منصوری فر؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ خسرو محمدی


تأثیر کود‌های آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت نخود

دوره 19، بهار و تابستان، تیر 1388، صفحه 213-234

امیر قلاوند؛ خسرو محمدی؛ مجید آقاعلیخانی؛ یوسف سهرابی