کلیدواژه‌ها = آهن
بررسی همدمای جذب آهن در توده زنده و مرده باسیلوس سوبتیلیس و سودوموناس پوتیدا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1403

10.22034/ws.2024.57988.2531

نوشین ورمزیار؛ علی اکبر صفری سنجانی


تأثیر مصرف توأم نیتروژن وآهن بر شاخص کلروفیل وبرخی ویژگی‌های رشد ذرت علوفه‌ای در شرایط گلخانه‌ای

دوره 29، شماره 3، مهر 1398، صفحه 135-146

فرید صادقی سعادتلو؛ عادل ریحانی‌تبار؛ نصرت اله نجفی؛ احمد بایبوردی


برهمکنش نیکل و آهن بر برخی صفات زراعی گیاه ذرت(Zea mays L.) در یک خاک آهکی

دوره 28، شماره 3، مهر 1397، صفحه 79-91

عادل ریحانی تبار؛ منیره عیدی؛ نصرت اله نجفی


برهمکنش قارچ های میکوریز آربوسکولار و منابع آهن بر ویژگی‌های رشد و جذب عناصر غذایی پایه مکزیکن لایم

دوره 28، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 83-94

علی شهسوار؛ طارق مقدم؛ مهدی زارعی؛ الهام اصل مشتاقی


برهمکنش قارچ های میکوریز آربوسکولار و منابع آهن بر ویژگی‌های رشد و جذب عناصر غذایی پایه مکزیکن لایم

دوره 27، شماره 4، دی 1396، صفحه 173-184

علیرضا شهسوار؛ طارق مقدم؛ مهدی زارعی؛ الهام اصل مشتاقی


اثر شوری کلرید سدیم و غرقاب خاک بر غلظت برخی عناصر کم¬مصرف در ذرت سینگل کراس 704

دوره 23، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 205-225

نصرت اله نجفی؛ المیرا سرهنگ زاده؛ شاهین اوستان