کلیدواژه‌ها = ضریب دبی
مطالعه خصوصیات هیدرولیکی جریان در سرریزهای مدور قائم با شکل‌های ورودی مختلف

دوره 34، شماره 2، تیر 1403، صفحه 1-15

10.22034/ws.2023.54488.2508

سمیرا طالبی؛ قربان مهتابی شیراز؛ مسعود کرباسی؛ مسعود اکبری


بررسی آزمایشگاهی تاثیر بستر زبر بر ضریب دبی سازه ترکیبی سرریز کنگره‌ای ذوزنقه‌ای - دریچه

دوره 34، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 253-266

10.22034/ws.2022.53239.2490

بهزاد خلیلی؛ اکرم عباسپور؛ داود فرسادی زاده؛ جواد پارسا


تخمین ضریب دبی سرریزهای کنگره‌ای با استفاده از ماشین آموزش نیرومند خود تطبیقی

دوره 32، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 39-52

10.22034/ws.2022.12415

پیام نوروزی؛ فریبرز یوسفوند؛ احمد رجبی؛ سعید شبانعلو


مدل‌سازی ضریب دبی سرریزهای کنگره‌ای توسط تکنیک‌های هوش مصنوعی

دوره 31، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 45-58

10.22034/ws.2021.11627

شهاب الدین شفیعی؛ محسن نجارچی؛ سعید شعبانلو


مدل‌سازی ضریب دبی روزنه‌های جانبی مستطیلی

دوره 29، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 83-96

سعید شعبانلو؛ فریبرز یوسفوند؛ حامد عظیمی؛ عیسی ابتهاج


تعیین ضریب دبی سرریزهای کنگره‌ای و قوسی کنگره‌ای با روش رگرسیون بردار پشتیبان

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 173-186

کیومرث روشنگر؛ محمد تقی اعلمی؛ مهدی ماجدی اصل


مدل‌سازی ضریب دبی سرریز کرامپ با استفاده از روش‌های یادگیری ماشینی

دوره 26، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 1-12

محمدتقی ستاری؛ فرزین سلماسی؛ امیر حاجی محمدی


مطالعه آزمایشگاهی ضریب دبی در سرریز- دریچه منشوری

دوره 26، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 255-268

قربان مهتابی؛ هادی ارونقی؛ پیمان لطفی


بررسی آزمایشگاهی هیدرولی کسرریز نعل اسبی و تأثیر طول سرریز در ضریب دبی

دوره 26، شماره 3 بخش 1، آذر 1395، صفحه 145-159

وحید حسن زاده؛ فرزین سلماسی؛ علی حسین زاده دلیر؛ اکرم عباسپور؛ هادی ارونقی


بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریزهای لبه تیز سهموی

دوره 26، شماره1 بخش 1، خرداد 1395، صفحه 57-67

حسین شریعتی؛ سعیدرضا خداشناس


تعیین ضریب دبی در سرریزهای گابیونی در حالت آزاد و مستغرق

دوره 26، شماره1 بخش 2، خرداد 1395، صفحه 115-127

فرزین سلماسی؛ اکرم عباسپور؛ حجت احمدی


کاربرد معادلات تعدیل شده بوسینسک در پیش‌بینی ضرایب دبی سرریزهای لبه‌پهن ذوزنقه‌ای و تولید منحنی‌های سنجه

دوره 25، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 155-164

الهام درویشی؛ صلاح کوچک‌زاده؛ جان فنتون؛ عبدالحسین هورفر


بررسی فشردگی جانبی جریان در سازه ترکیبی سرریز- دریچه استوانه‌ای

دوره 24، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 77-87

فاطمه نادری؛ محسن مسعودیان؛ کلاوس راتچر


شبیه سازی عددی جریان روی سرریز لبه¬پهن مستطیلی با وجوه شیب¬دار بالادست و پایین دست با مدل فلوئنت

دوره 23، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 265-276

اکرم عباسپور؛ میلاد عبداله پور؛ فرزین سلماسی


بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریزهای جانبی کنگره¬ای ذوزنقه¬ای

دوره 23، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 247-257

فرزانه نظامی؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ فرزین سلماسی


شبیه سازی جریان در سرریزهای استوانه ای با استفاده از مدل Fluent و مقایسه نتایج با مدل فیزیکی

دوره 20، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 59-69

پیمان ورجاوند؛ داود فرسادی زاده؛ پیام خسروی نیا؛ زهرا رفیعی