نویسنده = بختیار کریمی
تعداد مقالات: 5
4. ارزیابی توزیع مجدد جبهه پیشروی آب در سیستم¬های آبیاری قطره¬ای سطحی و زیر سطحی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 183-192

بختیار کریمی؛ فرهاد میرزایی؛ تیمور سهرابی


5. اثر تغییراقلیم بر عملکرد گندم و تحلیل ریسک ناشی از آن (مطالعۀ موردی: منطقۀ روددشت اصفهان)

دوره 20، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 135-150

بهنام آبابایی؛ تیمور سهرابی؛ فرهاد میرزایی؛ وحید رضاوردی نژاد؛ بختیار کریمی