دوره و شماره: دوره 34، شماره 1، فروردین 1403 
مدل سازی، بررسی روند و پیش بینی حداکثر میانگین دمای شمال غرب ایران

صفحه 55-73

10.22034/ws.2022.50866.2465

وحدت احمدی فر؛ رضا دلیرحسن نیا؛ سعید صمدیان فرد؛ تیما محمدزاده


برآورد تبخیر از تشت در سه اقلیم متفاوت با استفاده از روش های داده محور

صفحه 113-132

10.22034/ws.2023.54068.2498

مجتبی ایزدیار؛ سعید صمدیان فرد؛ ابوالفضل مجنونی هریس؛ سید علی اشرف صدرالدینی