بررسی منشاء آلاینده نیترات رودخانه تجن درمحدوده سد شهید رجایی تا مصب دریا با استفاده از منحنی های تداوم بار

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب- دانشکده کشاورزی- دانشگاه شهرکرد

2 دانشکده مهندسی آب- دانشکده کشاورزی- دانشگاه شهرکرد

چکیده

در این تحقیق با استفاده از منحنی‌های تداوم بار(LDC) به تعیین منابع آلاینده تاثیرگذار بر رودخانه تجن پرداخته شد. ابتدا به کمک توابع توزیع احتمال و اطلاعات دبی جریان موجود (18 سال)، برترین منحنی تداوم جریان در دو ایستگاه هیدرومتری ریگ چشمه و کردخیل ترسیم و سپس منحنی‌های حداکثر بار مجاز آلاینده نیترات برای دو کاربری کشاورزی و اکوسیستم آبی در فصول کشت و غیر کشت ایجاد گردید، سپس منحنی‌های LDC برای دوره 8 ساله موجود (90-91 تا 97-98) ترسیم گردید. نتایج نشان داد که در محدوده ایستگاه ریگ چشمه بیشتر منابع غیرنقطه‌ای بر آلاینده نیترات رودخانه تاثیرگذارند و در محل ایستگاه کردخیل با توجه به افزایش موردی میزان آلاینده نیترات برای دبی‌های حداقل در فصول کشت مشخص گردید که منابع غیرنقطه ای عامل این افزایش می‌باشد. نتایج این مطالعه نشان دهنده توانایی مطلوب منحنی‌های تداوم بار در تعیین منشاء بار آلاینده بودند. از طرف دیگر با بررسی‌های انجام گرفته و با توجه به شرایط کیفی رودخانه از ایستگاه کردخیل تا مصب دریا در حدود 16 کیلومتری، مشخص گردید که رودخانه در فصول کشت دچار آلودگی بیشتر از حد مجاز خصوصا در نزدیکی مصب می‌باشد، لذا بازنگری در محاسبات آزادسازی جریان از سد شهید رجایی، مصرف بهینه آب در مسیر رودخانه و نیز مدیریت بکارگیری کودهای ازته در اراضی منطقه باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the source of Nitrate pollutant in Tajn River from Shahid Rajaei Dam to the mouth of the river to the sea using Load Duration Curves

نویسندگان [English]

  • Mahdi Radafr 1
  • Farshad Alipour nasimahaleh 2
1 Department of Water Engineering- Facultiy of Agriculture- Shahrekord University- Iran
2 department of water engineering- faculty of agriculture-Shahrekord university
چکیده [English]

Water quality assessment is one of the most important research and implementation issues in the world. Load continuity curve is a method that can achieve favorable results with less data in the field of determining the quality conditions of the river and its influencing factors. In this research, LDC curves were used to determine the pollutant sources affecting the Tajen River. First, with the help of probability distribution functions and stream discharge information (18 years), the best curves of flow continuity in two hydrometric stations including Rig Cheshme and Kordkhil were drawn, and then the curves of the maximum allowable load of nitrate pollutant for two agricultural uses and water ecosystem in the cultivation and non-cultivation seasons were created. Then the LDC curves were drawn for the 8-year period from 1390-91 to 1397-98.
The results showed that in the area of Rig Cheshme station, most of the non-point sources affect the nitrate pollution of the river, however in Kordkhel station, due to the occasional increase in the amount of nitrate pollution for minimum discharges in the cultivation seasons, it was determined that non-point sources are the cause of this increase. The results of this study showed the favorable ability of load continuity curves in determining the origin of pollutant load. On the other hand, with the investigations done and according to the quality conditions of the river from Kordakhil station to the mouth of the Tajen river, it was found that the river is more polluted than the permissible limit near the mouth during the cultivation seasons. Therefore, the revision of the calculations of releasing the flow from the Shahid Rajaei dam, the optimal water consumption in the river, and the management of the application of nitrogen fertilizers in the lands of the region should be considered.

Water quality assessment is one of the most important research and implementation issues in the world. Load continuity curve is a method that can achieve favorable results with less data in the field of determining the quality conditions of the river and its influencing factors. In this research, LDC curves were used to determine the pollutant sources affecting the Tajen River. First, with the help of probability distribution functions and stream discharge information (18 years), the best curves of flow continuity in two hydrometric stations including Rig Cheshme and Kordkhil were drawn, and then the curves of the maximum allowable load of nitrate pollutant for two agricultural uses and water ecosystem in the cultivation and non-cultivation seasons were created. Then the LDC curves were drawn for the 8-year period from 1390-91 to 1397-98.
The results showed that in the area of Rig Cheshme station, most of the non-point sources affect the nitrate pollution of the river, however in Kordkhel station, due to the occasional increase in the amount of nitrate pollution for minimum discharges in the cultivation seasons, it was determined that non-point sources are the cause of this increase. The results of this study showed the favorable ability of load continuity curves in determining the origin of pollutant load. On the other hand, with the investigations done and according to the quality conditions of the river from Kordakhil station to the mouth of the Tajen river, it was found that the river is more polluted than the permissible limit near the mouth during the cultivation seasons. Therefore, the revision of the calculations of releasing the flow from the Shahid Rajaei dam, the optimal water consumption in the river, and the management of the application of nitrogen fertilizers in the lands of the region should be considered.
Water quality assessment is one of the most important research and implementation issues in the world. Load continuity curve is a method that can achieve favorable results with less data in the field of determining the quality conditions of the river and its influencing factors. In this research, LDC curves were used to determine the pollutant sources affecting the Tajen River. First, with the help of probability distribution functions and stream discharge information (18 years), the best curves of flow continuity in two hydrometric stations including Rig Cheshme and Kordkhil were drawn, and then the curves of the maximum allowable load of nitrate pollutant for two agricultural uses and water ecosystem in the cultivation and non-cultivation seasons were created. Then the LDC curves were drawn for the 8-year period from 1390-91 to 1397-98.
The results showed that in the area of Rig Cheshme station, most of the non-point sources affect the nitrate pollution of the river, however in Kordkhel station, due to the occasional increase in the amount of nitrate pollution for minimum discharges in the cultivation seasons, it was determined that non-point sources are the cause of this increase. The results of this study showed the favorable ability of load continuity curves in determining the origin of pollutant load. On the other hand, with the investigations done and according to the quality conditions of the river from Kordakhil station to the mouth of the Tajen river, it was found that the river is more polluted than the permissible limit near the mouth during the cultivation seasons. Therefore, the revision of the calculations of releasing the flow from the Shahid Rajaei dam, the optimal water consumption in the river, and the management of the application of nitrogen fertilizers in the lands of the region should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plloution
  • Maximum permissible load
  • Water quality
  • Load continuity curve
  • Flow continuity curve
Agheli L, 2020. Probability Distribution Functions. Encyclopedia of Economics 3(1): 1-11.
Alipour Nasirmahale F, 2017. Simulation of runoff caused by rainfall in Nazlu Chay basin by using of conceptual model. MSc Thesis, Urmia University. (In Persian with English abstract)
Anonymous, 1997. Technical Guidance Manual for Developing Total Maximum Daily Loads, Book 2: Streams and Rivers. Part 1: Biochemical Oxygen Demand/Dissolved Oxygen and Nutrients/Eutrophication, Washington, D.C.
Anonymous, 2000. Australian and New Zealand guidelines for fresh and marine water quality. Australian and New Zealand Environment and Conservation Council and Agriculture and Resource Management Council of Australia and New Zealand, Canberra.
Anonymous, 2007. An Approach for Using Load Duration Curves in the Development of TMDLs. Office of Wetlands, Oceans and Watersheds, EPA 841-B-07-006, Washington, D.C. http://water.epa.gov/lawsregs/ lawsguidance/cwa/tmdl/upload/2007_08_23_tmdl_duration_curve_ guide_aug2007.pdf, accessed August 2010.
Anonymous, 2016. Water and Soil Office, Vice President of Human Environment. EPA Iran.
Biglari M, Sima S and Saadatpour M, 2019. Modeling and management of the river water quality for aquatic life using a source control approach (Case study: The Zarrineh River). Iran-Water Resources Research 14(5): 57-70. (In Persian with English abstract)
Bonta JV and Cleland B, 2003. Incorporating Natural Variability, Uncertainly, and Risk Into Water Quality Evaluations Using Duration Curves 1. JAWRA Journal of the American Water Resources Association 39(6):1481-96.
Bouraoui F and Grizzetti B, 2014. Modelling Mitigation Options to Reduce Diffuse Nitrogen Water Pollution from Agriculture. Science of the Total Environment 15(468):1267-77.
Chin DA, 2012. Water-Quality Engineering in Natural Systems: Fate and Transport Processes in the Water Environment. John Wiley & Sons.
Cleland B, 2002. TMDL Development From the “Bottom Up” e Part II: Using Duration Curves to connect the pieces. Proceedings of the America’s Clean Water Foundation. National TMDL Science and Policy 2002 e WEF Specialty Conference. 15 August. Phoenix. USA.
Ganjidoust H, Ayati B. Khara H, Khodaparast SH, Akbarzadeh A, Ahmadzadeh Layeghi T, Nezami SH A and Zolfinezhad K, 2009. Investigation of environmental pollution in Siah Keshim wetland. Environmental Science 6(3): 117-132.  (In Persian with English abstract)
Gilchrist M, Winyard PG and Benjamin N, 2010. Dietary nitrate–good or bad?. Nitric oxide 15;22(2):104-9.
Haas MB, Guse B, Pfannerstill M and Fohrer N, 2016. A joined multi-metric calibration of river discharge and nitrate loads with different performance measures. Journal of Hydrology 536(1):534-45.
Jang JY, Kim DW, Choi YJ and Jang DW, 2021. Analysis of the water quality characteristics of urban streams using the flow–pollutant loading relationship and a load duration curve (LDC). Applied Sciences 18;11(20):9694.
Jang SS, Ji HS and Kim HK, 2018. Identifying priority area for nonpoint source pollution management and setting up load reduction goals using the load duration curve. Journal of the Korean Society of Agricultural Engineers 60(5):17-27.
Johnson SL, Whiteaker T and Maidment DR, 2009. A Tool for Automated Load Duration Curve Creation 1. JAWRA Journal of the American Water Resources Association 45(3):654-63.
Jorgensen SE and Fath B, 2014. Encyclopedia of ecology. Elsevier.
Jung KY, Kim HT, Kim SS, Kim S, Shin DS and Kim GH, 2017. Application of the Load Duration curve (LDC) to evaluate the achievement rate of target water quality in the Nakdong River unit watersheds. Journal of Environmental Science International 26(4):433-45.
Kim J, Engel BA, Park YS, Theller L, Chaubey I, Kong DS and Lim KJ, 2012. Development of web-based Load Duration curve system for analysis of total maximum daily load and water quality characteristics in a waterbody. Journal of Environmental Management 30(97):46-55.
McKee KE, Karthikeyan R and Smith PK, 2010. Watershed Protection Plan in Rural Texas Watersheds Using Spatial Tools. In21st Century Watershed Technology: Improving Water Quality and Environment Conference Proceedings, 21-24 February 2010, Universidad EARTH, Costa Rica (p. 1). American Society of Agricultural and Biological Engineers.
Mello CR, Norton LD, Pinto LC, Beskow S and Curi N, 2016. Agricultural watershed modeling: A review for hydrology and soil erosion processes. Ciência e Agrotecnologia 40:7-25.
Miranzadeh MB, Heidari M, Dehghan S and Hasanzadeh M, 2011. An overview of nitrate in drinking water and its health effect with emphasis on its carcinogenic risk in human. Journal of Health System Research 6:1057-1071.  (In Persian with English abstract)
Moghimi Nezad S, Ebrahimi K and Kerachian R, 2018. Investigation of Seasonal Self-purification Variations of Karun River, Iran. Amirkabir Journal of Civil Engineering 49(4): 621-634. (In Persian with English abstract)
Paiva RC, Collischonn W, Bonnet MP and De Gonçalves LG, 2012. On the sources of hydrological prediction uncertainty in the Amazon. Hydrology and Earth System Sciences 5;16(9):3127-37.
Patra, KC, 1989. Hydrology and Water Resources Engineering, Department of Civil Engineering, O.U.A.T Bhubaneshwar-India.
Rahmani H, Janikhalili K and Anvarifai H, 2013. Biodiversity of Fishes in Tajan River (Mazandaran Province). Journal of Fisheries 66(1): 41-48. (In Persian with English abstract)
Sadeghi Azad A, 2017. Assessment of self-purification in Tajan River and impacts of using control structures on water quality enhancement using Qual-2K and CCHE-2D models. MSc Thesis, Isfahan University of Technology. (In Persian with English abstract)
Serrano LD, Borges AC, Pruski FF and Melo MC, 2020. A new approach to use load duration curves to evaluate water quality: A study in the Doce river basin, Brazil. Water 14;12(3):811.
Teague A, 2012. Development of a distributed water quality model using advanced hydrologic simulation. Rice University, Texas.
Teague A, Bedient PB and Guven B, 2011. Targeted application of seasonal load duration curves using multivariate analysis in two watersheds flowing Into Lake Houston 1. JAWRA Journal of the American Water Resources Association 47(3):620-34.