کلیدواژه‌ها = الگوی جریان
بررسی عددی تأثیر طول آب‌شکن مستغرق بر الگوی جریان در کانال باز مستقیم

دوره 28، شماره 2، تیر 1397، صفحه 57-69

افشین اقبال زاده؛ مختار رستم نژاد؛ محمد واقفی؛ سمیه الیاسی


بررسی عددی تأثیر عدد فرود ورودی بر الگوی جریان در تبدیل‌های عریض‌شونده تدریجی در کانال‌های روباز

دوره 26، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 97-108

علی اکبر اختری؛ عادل اثنی عشری؛ امیر احمد دهقانی؛ حسین بنکداری


مدل سازی عددی میدان جریان اطراف پایۀ پل با هندسۀ مرکب

دوره 26، شماره 2 بخش 2، شهریور 1395، صفحه 1-12

اکرم اسدی پرتو؛ عطا امینی؛ افشین اقبال زاده؛ میترا جوان


بررسی تاثیر شکل دهانه آبگیر بر الگوی جریان و گرداب های ایجاد شده در اطراف دهانه با استفاده از مدل عددی

دوره 24، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 29-40

حمیدرضا جلیلی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده


بررسی عددی اثر عرض شکاف بر الگوی جریان اطراف پایه ‌پل

دوره 24، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 103-113

اکرم اسدی پرتو؛ افشین اقبال‌زاده؛ میترا جوان


بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در قوس 90 درجه تند کانال مستطیلی

دوره 23، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 257-268

عزیز سوزه پور؛ محمود شفاعی بجستان؛ یوسف قدو