شبیه‌سازی عددی الگوی جریان روی سرریزهای جانبی لبه تیز و لبه پهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار سازه های آبی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشیار منابع آب، گروه مهندسی آب، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه

چکیده

سرریزهای جانبی بر روی دیواره جانبی کانال­های اصلی تعبیه می­شوند. با رسیدن جریان به سرریز جانبی، جریان اضافی از روی تاج سرریز جانبی ریزش کرده و به سمت کانال جانبی هدایت می­شود. جریان درون کانال­های دارای سرریز جانبی جزء جریان­های متغیر مکانی محسوب می­شود. در این مطالعه، جریان سه بعدی درون کانال­های مستطیلی دارای سرریز جانبی با استفاده از نرم افزار FLOW-3D شبیه­سازی شد. برای شبیه­سازی آشفتگی جریان از مدل­های آشفتگی k-ε استاندارد و RNG k-ε استفاده شد. بر اساس نتایج مدل­سازی عددی، دقت مدل آشفتگی k-ε RNG بیشتر از مدل آشفتگی k-ε استاندارد بود. همچنین برای تخمین تغییرات سطح آزاد جریان از روش حجم سیال استفاده شد. در این مطالعه، سرعت با دقت قابل قبولی پیش­بینی شد. به عبارت دیگر، مقادیر میانگین قدر مطلق خطای نسبی (MARE)برای مولفه­های طولی، ضخامت و قائم به ترتیب برابر 480/0، 468/0 و 519/3 درصد محاسبه شد. سپس تاثیر عرض سرریزهای جانبی لبه تیز و لبه پهن بر روی مشخصات میدان جریان درون کانال اصلی در امتداد سرریز جانبی برای سه مدل مختلف با ضخامت؜های 01/0، 05/0 و 15/0 متر مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حل عددی، با افزایش مقدار ضخامت تاج سرریز جانبی، مقدار تنش برشی در مجاورت تاج سرریز جانبی به شکل قابل ملاحظه­ای افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Simulation of the Flow Pattern on Sharp and Broad Crested Side Weirs

نویسندگان [English]

  • M Heydari 1
  • s Shabanlou 2
1 Assit. Prof., Department of Science and Water Engineering, BuAli Sina University, Hamadan, Iran
2 Assoc. Prof., Department of Water Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Side weirs are installed on the side wall of main channels. By reaching the flow to the side weir, the exceeded flow falls from the side weir crest and is directs to the side channel. The flow within the channels with side weirs is considered as spatially varied flow. In this study, the three-dimensional flow in a rectangular channel with side weir was simulated by the FLOW-3D software. For simulating the turbulence of the flow, the standard and RNG turbulence models were used. According to the modeling results, the accuracy of the RNG turbulence model was higher than that of the standard model. Furthermore, the Volume of Fluid (VOF) model was used for estimating the variations of the flow free surface. In the study, the velocity was predicted with an acceptable accuracy. Also, the MARE values for the longitudinal, transverse and vertical components were estimated 0.480, 0.468 and 3.519 percent, respectively. Then, the effects of sharp and broad crested weirs on the characteristics of the flow field in the main channel along the side weir for three different models with width of 0.01, 0.05 and 0.15 m were investigated. According to the numerical modeling results, by increasing the width of the side weir crest the shear stress value in the vicinity of the side weir crest increase significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flow pattern
  • Numerical simulation
  • Rectangular Channel
  • Sharp-crested and broad-crested side weir
Agaccioglu H and Yüksel Y, 1998. Side-weir flow in curved channels. Journal of Irrigation and Drainage Engineering ASCE 124(3): 163-175.
Azimi H and Shabanlou S, 2016. Numerical simulation of flow free surface and field in circular channel along the side weir in subcritical flow conditions. Water and Soil Science-University of Tabriz 26(1-1): 225-238.
Azimi H and Shabanlou S, 2018. 3D Simulation of supercritical flow characteristics in circular channels with side weirs. Water and Soil Science-University of Tabriz 28(1): 119-130.
Bagheri S and Heidarpour M, 2012. Characteristics of Flow over Rectangular Sharp-Crested Side Weirs. Journal of Irrigation and Drainage Engineering ASCE 138 (6): 541-547.
Borghei SM, Jalili MR and Ghodsian M, 1999. Discharge coefficient for sharp crested side weirs in subcritical flow. Journal of the Hydraulic Division ASCE 125 (10): 1051-1056.
Durga Rao KHV and Pillai CRS, 2008. Study of Flow Over Side Weirs under Supercritical Conditions. Water Resources Management 22(1): 131-143.
Emiroglu ME, Agaccioglu H and Kaya N, 2011. Discharging capacity of rectangular side weirs in straight open channels. Flow Measurement and Instrumentation 22(4): 319-330.
Fares YR and Herbertson JG, 1993. Behaviors of flow in a channel bend with a side overflow (flood relief) channel. Journal of Hydraulic Engineering ASCE 31(3): 383-402.
Anonymous, 2011. FLOW 3D User’s Manual, Version 10.0. Flow Science Inc.
Honar T and Javan M, 2007. Discharge coefficient in oblique side weirs. Iran Agricultural Research 25(2): 27-36.
IzadiNia E, Heidarpour A and Kabiri Samani M, 2008. Study of flow pattern on circular crest side weirs. Journal of Agricultural and Natural Resources 12(46 b): 815-826.
Karizi A and Honar T, 2008. Investigation of flow pattern and shear stress of broad edge rectangular side weir. Journal of Agricultural and Natural Resources, Soil and Water Sciences 14(51): 15-25.
Subramanya K and Awasthy SC, 1972. Spatially varied flow over side weirs. Journal of the Hydraulics Division ASCE 98(1): 1-10.
Tarek M, Imran J and Chaudhry H, 2004. Numerical modeling of three-dimensional flow field around circular piers. Journal of Hydraulic Engineering ASCE 130 (2): 91-100.