کلیدواژه‌ها = حوضه دریاچه ارومیه
کاربرد نظریه بازی‌ها در حل مناقشه آبی حوضه دریاچه ارومیه

دوره 32، شماره 4، دی 1401، صفحه 147-168

10.22034/ws.2021.12353

مصطفی بنی طالبی دهکردی؛ حسین رضایی


بررسی روند تبخیر- تعرق گیاه مرجع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 267-279

امید بابامیری؛ یعقوب دین‌پژوه


ارزیابی تغییرات ردپای آب محصولات زراعی حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از روش LMDI

دوره 26، شماره 3 بخش 2، آذر 1395، صفحه 199-210

مجید منتصری؛ نگار رسولی مجد؛ جواد بهمنش؛ حسین رضایی


نگرشی نو در آنالیز فراوانی جریانهای حداقل هفت روزه (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه

دوره 23، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 105-116

محمد حسین نوری قیداری؛ وحید حسینی تودشکی