نگرشی نو در آنالیز فراوانی جریانهای حداقل هفت روزه (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران

چکیده

دبی حداقل هفت روزه یکی از مهمترین پارامترهای مورد نیاز برای مدیریت کمی و کیفی رودخانه بوده و نقش مهمی در تعیین جریان‌های حداقل و تعیین حقابه زیست محیطی دارد که به روش آنالیز فراوانی برای دوره‌ بازگشت معین قابل برآورد است. با توجه به ماهیت پیچده کم‌آبی‌ها، با مطالعات محدودی که بر روی توزیع احتمالاتی کم‌آبی‌ها صورت گرفته، هنوز بررسی توزیع‌های احتمالاتی مناسب برای آنالیز فراوانی کم‌آبی‌ها مورد توجه است. در این تحقیق سعی شد تا در کنار ارزیابی عملکرد توزیع‌های احتمالاتی متداول در تحلیل جریان حداقل، توزیع احتمالاتی به نام توزیع مقادیر حدی نوع سه برای توصیف نمایه‌های کم آبی معرفی گردد. توزیع احتمالاتی ارائه شده با بکارگیری توزیع لوگ‌نرمال برای متوسط جریان هفت روزه بدست آمده است. نتایج بررسی‌های بعمل آمده بر روی جریان‌های حداقل هفت روزۀ حوضه دریاچه ارومیه نشان می‌دهد، توزیع احتمالاتی معرفی شده یعنی توزیع مقادیر حدی نوع سه عملکرد بسیار بهتری در مدل کردن جریان حداقل هفت روزه نسبت به سایر توزیع‌های احتمالاتی متداول دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Attitude in the Frequency Analysis of 7-day,s Minimum Flows (Case study: Lake Urmia Basin)

نویسندگان [English]

  • MH Noori Gheidari
  • V Hosseinitodashki
چکیده [English]

The 7-day,s minimum flow, which is estimated using frequency analysis for a given return period, is one of the main parameters for the quantitative and qualitative management of a river and plays an important role in determining  flow rates of the environmental sector. Due to the complex nature of low flow events and limited studies on the low flow probability distribution, yet the appropriate probability distribution for the frequency analysis of such events is unclear. In this study, the performance of conventional probability distributions in low flow  event analysis was evaluated and also a new probability distribution called Extreme Value Type III was introduced to describe the low flow indices. The proposed probability distribution was obtained from lognormal distribution for the 7-day,s average flows. The investigation of the 7-day,s average flows in the Lake Urmia Basin showed that performance of the proposed probability distribution using Extreme Value Type III was much better than the other traditional probability distributions to model the 7-day,s average minimum flows e min� lX] HB