نویسنده = Farzin Shahbazi
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی تناسب اراضی برای یونجه در منطقه خواجه با استفاده از روش پارامتریک (ریشه دوم) و نظریه مجموعه‌های فازی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 93-105

مسلم ثروتی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ محمدعلی قربانی؛ فرزین شهبازی؛ ناصر دواتگر


2. تأثیر کاربری¬ اراضی بر ویژگی¬های فیزیکی، شیمیایی و کانی¬شناسی خاک¬های جنوب شهرستان اهر

دوره 22، شماره 1، بهار 1391، صفحه 33-48

محمدجواد وحیدی؛ علی¬اصغر جعفرزاده؛ شاهین اوستان؛ فرزین شهبازی


3. تحلیل آماری نتایج حاصل از کاربرد روش های پارامتریک و مدل Almagra در ارزیابی تناسب اراضی

دوره 21، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 65-80

حسین رضائی؛ فرزین شهبازی؛ سید سیامک علوی‌کیا


4. تأثیر ژئومورفولوژی بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و مینرالوژیکی خاک‌های جنوب شهرستان اهر

دوره 21، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 65-80

محمدجواد وحیدی؛ علی‌اصغر جعفرزاده؛ شاهین اوستان؛ فرزین شهبازی


5. تأثیر ژئومرفولوژی برنمودهای خاکساختی آهک در برخی خاکهای جنوب شهرستان اهر

دوره 21، شماره 1، بهار 1390، صفحه 43-55

مسلم ثروتی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ احمد حیدری؛ فرزین شهبازی