ارزیابی تناسب اراضی برای یونجه در منطقه خواجه با استفاده از روش پارامتریک (ریشه دوم) و نظریه مجموعه‌های فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از بهترین سیاست­های کشاورزی در کشورهای در حال توسعه در راستای امنیت غذایی، ارزیابی زمین­های زراعی و پتانسیل کشاورزی به منظور حمایت از کاربری فعلی و آتی کشاورزی است. فائو برای ارزیابی تناسب اراضی از منطق دو ارزشی Boolean استفاده می­کند که این منطق توسط تعدادی از محققین ارزیابی اراضی مورد نقد قرار گرفته است، چون منطق فوق طبیعت پیوسته خاک، تغییرات در طول زمین­نما و عدم قطعیت در اندازه­گیری­ها را در نظر نمی­گیرد. در این تحقیق، دو روش پارامتریک و نظریه مجموعه­های فازی به منظور ارزیابی تناسب اراضی منطقه خواجه واقع در استان آذربایجان­شرقی به مساحت 7335  هکتار برای محصول یونجه مورد استفاده قرار گرفت و از برنامه­نویسی بوسیله نرم افزار مطلب برای ارزیابی تناسب اراضی با روش فازی استفاده گردید. نتایج نشان داد که همبستگی بین شاخص اراضی و عملکرد مشاهده شده در سطح منطقه، برای نظریه مجموعه­های فازی (r=0.917) بیشتر از پارامتریک (r=0.685) بوده و اختلاف نسبتا زیاد ضریب همبستگی محاسبه شده نشان­دهنده نیاز به واسنجی جداول پیشنهادی سایس در رابطه با نیازهای اقلیمی، زمین­نما و خاک برای منطقه است. همچنین نرم­افزار متلب با توجه به حدود انتقالی انتخاب شده مناسب، توانسته وزن­ها را بطور دقیق برآورد نماید. با وجود اینکه روش نظریه مجموعه­های فازی نتایج بهتری نسبت به پارامتریک ارائه می­دهد، ولی نتایج آن بطور حتم وابسته به تعیین حدود انتقالی و نوع انتخاب توابع عضویت می­باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Land Suitability Evaluation for Alfalfa in Khajeh Region Using the Parametric Square Root method and Fuzzy Set Theory

نویسندگان [English]

  • Moslem Servati
  • Aliasghar Jafarzadeh
  • Mohammadali Ghorbani
  • Farzin Shahbazi
  • Naser Davatghar
چکیده [English]

One of the best agricultural policies in developing countries for food security is the evaluation of arable lands and agricultural potential to support the current and future agricultural uses. FAO framework for lands suitability evaluation uses a Boolean mapping approach which has been criticized by a number of authors,  because the Boolean representations ignore the continuous nature of soil, landscape variation and uncertainties in measurement. In this research, the parametric Square Root Method via a Fuzzy Set Theory was used to evaluate the suitability of alfalfa for 7335 ha lands in Khajeh region located in East Azerbaijan province. The analysis was done with MATLAB analytical software. The results revealed that, calculated correlation coefficients values between the land index and yield with fuzzy method was (r= 0.917) more than that with the Parametric method (r= 0.685) and relatively large difference in calculated correlation coefficients revealed that, there was a need for calibration of the Sys proposed tables about requirements of the climate, landscape and soil in this region. Based on the suitably selected transition zone, MATLAB Software was able to accurately estimate the weights. Although the fuzzy approach provided better results than the parametric square root method, but its results surely depended on the type and determination of the transition zone and membership functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy set theory
  • Khajeh
  • Land evaluation
  • Parametric square root method