نویسنده = داود فرسادی زاده
تعداد مقالات: 4
1. آبشستگی در پایین¬دست سرریز لبه پهن دو طرف شیب¬دار

دوره 23، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 177-187

ابوذر سیفی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده


2. شبیه‌سازی عددی و تحلیلی پیشروی جبهه رطوبتی در آبیاری قطره‌ای

دوره 22، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-16

سعید صمدیان فرد؛ علی اشرف صدرالدینی؛ امیرحسین ناظمی؛ داود فرسادی زاده


3. بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی جریان از روی سرریز گابیونی پله‌ای

دوره 21، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 152-164

فرزین سلماسی؛ داود فرسادی زاده؛ حسن محیط


4. مدل تعیین تلفات بادبردگی و تبخیر در اسپری نازل‌های سامانه آبیاری سنترپیوت

دوره 21، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-14

رضا دلیرحسن نیا؛ امیرحسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ داود فرسادی زاده