نویسنده = فرزین شهبازی
تخمین شاخص کیفیت فیزیکی خاک و عدم قطعیت با به کارگیری شبکه عصبی مصنوعی بوت استرپ

دوره 26، شماره1 بخش 2، خرداد 1395، صفحه 173-187

معصومه صبری؛ محمدرضا نیشابوری؛ محمدعلی قربانی؛ فرزین شهبازی؛ کامران ولیزاده


مکانیابی پهنه های مستعد کشت گل محمدی (مطالعه موردی: ایستگاه تولید بذر گیاهان دارویی و صنعتی سراب)

دوره 26، شماره1 بخش 1، خرداد 1395، صفحه 197-212

مهلا رزم جو؛ فرزین شهبازی؛ علی اصغر جعفر زاده؛ محمد مقدم واحد


کاربرد نظریه مجموعه های فازی و روش فائو در تناسبو خوشه بندی واحدهای اراضی منطقه مرند برای محصولات آفتابگردان و کلزا

دوره 26، شماره1 بخش 1، خرداد 1395، صفحه 273-2902

فریدا امیریان؛ علی اصغر جعفر زاده؛ فرزین شهبازی؛ محمد علی قربانی گلزاری نژاد؛ مسلم ثروتی


تکامل و نمودهای خاکساختی گچی در خاکهای پدیمنت و دشت سیلابی در جنوب منطقه اهر

دوره 23، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 59-70

مسلم ثروتی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ احمد حیدری؛ فرزین شهبازی


تأثیر پوشش گیاهی برخواص میکرومرفولوژیک خاک (مطالعه موردی:ایستگاه تحقیقاتی کرکج)

دوره 23، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 83-94

حسین رضایی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ فرزین شهبازی


ارزیابی اراضی مستعد برای تعدادی از محصولات کشاورزی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مناطقی از استان آذربایجان غربی

دوره 23، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 165-176

احمد پاکپور ربطی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ فرزین شهبازی؛ پرویز عماری