نویسنده = سعید برومندنسب
تعداد مقالات: 4
2. استفاده از روش بهینه‌سازی تراکم ذرات در تعیین ضرایب مدل عددی موج کینماتیک- انتشار برای پیش‌بینی جریان ترجیحی آب در خاک

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-12

مصطفی مرادزاده؛ سعید برومندنسب؛ هادی معاضد؛ محمدرضا خالدیان


3. قابلیت کاربرد شاخص CWSI برای برنامه ریزی آبیاری ذرت با آب شور در اهواز

دوره 26، شماره1 بخش 1، بهار 1395، صفحه 173-185

مهری سعیدی نیا؛ سعید برومندنسب؛ عبدالرحیم هوشمند؛ امیر سلطانی محمدی؛ بهرام اندرزیان


4. تعیین مقادیر بهینه پارامترهای طراحی آبیاری جویچه ای توسط مدل 3.1 (مطالعه موردی: مزارع نیشکر جنوب اهواز)

دوره 26، شماره1 بخش 1، بهار 1395، صفحه 117-130

مصطفی قهرمان نزاد؛ سعید برومندنسب؛ علی شینی دشتگل