نویسنده = سعید برومندنسب
تعداد مقالات: 5
1. آبیاری چگالشی در نمک‌زدایی خورشیدی از آب‌های شور و استفاده مجدد از آن‌ها در آبیاری زیرسطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.22034/ws.2021.22098.2017

باقر یوسفی؛ سعید برومندنسب؛ هادی معاضد


3. استفاده از روش بهینه‌سازی تراکم ذرات در تعیین ضرایب مدل عددی موج کینماتیک- انتشار برای پیش‌بینی جریان ترجیحی آب در خاک

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-12

مصطفی مرادزاده؛ سعید برومندنسب؛ هادی معاضد؛ محمدرضا خالدیان


4. تعیین مقادیر بهینه پارامترهای طراحی آبیاری جویچه ای توسط مدل 3.1 (مطالعه موردی: مزارع نیشکر جنوب اهواز)

دوره 26، شماره1 بخش 1، بهار 1395، صفحه 117-130

مصطفی قهرمان نزاد؛ سعید برومندنسب؛ علی شینی دشتگل


5. قابلیت کاربرد شاخص CWSI برای برنامه ریزی آبیاری ذرت با آب شور در اهواز

دوره 26، شماره1 بخش 1، بهار 1395، صفحه 173-185

مهری سعیدی نیا؛ سعید برومندنسب؛ عبدالرحیم هوشمند؛ امیر سلطانی محمدی؛ بهرام اندرزیان