تأثیر پساب شهری تصفیه شده و نیتروژن بر عملکرد کمی، کیفیت دانه¬ ذرت شیرین و برخی ویژگی-های خاک در منطقه یاسوج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

برای ارزیابی اثر استفاده از  پساب و نیتروژن بر عملکرد کمی، کیفیت دانه­­ ذرت شیرین (Zea mays L. saccharata) و برخی ویژگی­های خاک، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سال 1388، در مزرعه­ تحقیقاتی در شهر یاسوج انجام شد. عامل اصلی آزمایش شامل آبیاری با پساب در 5 سطح [آبیاری با آب معمولی بدون پساب در کل فصل رشد (1I)؛ نیمه‌ اول فصل رشد گیاه آبیاری با پساب و ادامه فصل رشد گیاه آبیاری با آب معمولی (2I)؛ عکس تیمار 2I (3I)؛ آبیاری یک در میان با آب معمولی و پساب (4I)؛ آبیاری با پساب در کل فصل رشد (5I)] و عامل فرعی شامل نیتروژن در سه سطح (0=0N، 80=80N و 160=160N کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) بود. نتایج نشان داد که تأثیر پساب و نیتروژن بر صفات عملکرد بلال و دانه­ کنسروی معنی­دار گردید. بیشترین عملکرد بلال‌ و دانه­ کنسروی در تیمار 80N5I، به ترتیب معادل 2548 و 1246 گرم در متر مربع بود. کاربرد پساب باعث کاهش مصرف کود شیمیایی نیتروژن در تولید ذرت شیرین گردید. تأثیر کود نیتروژن بر غلظت نیتروژن و فسفر دانه­ گیاه معنی­دار گردید. غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم خاک، تحت پساب 5I بیشتر از سایر سطوح آبیاری با پساب بود و اختلاف معنی­داری با سایر سطوح نشان داد. تأثیر پساب بر مقدار کربن آلی و EC خاک معنی‌دار گردید. بیشترین مقدار کربن آلی خاک در سطح پساب 5I معادل 45/0 درصد و کمترین آن در سطح پساب 1I معادل 33/0 درصد بدست آمد. بیشترین مقدار EC خاک در سطح پساب 5I معادل 0/2 دسی‌زیمنس بر متر مشاهده شد. تأثیر پساب بر pH خاک معنی‌دار نگردید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Treated Urban Sewage and Nitrogen on Yield and Grain Quality of Sweet Corn and Some Soil Characteristics in Yasouj Region

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Fereidoni
  • Hoshang Faraji
  • Hamidreza Owliaie
چکیده [English]

The study was carried out to assess the effects of treated urban sewage and N on yield and grain quality of sweet corn (Zea mays L. saccharata) and some soil characteristics in Yasouj in 2009. The main experimental factor consisted of 5 irrigation levels including: common irrigation water without sewage effluent until the end of plant growth (I1), the first half of plant growth period with sewage effluent and the second period with common irrigation water (I2), inverse of treatment I2 (I3), alternate irrigation with common irrigation water and sewage effluent till the end of the plant growth (I4), sewage effluent till the end of the plant growth (I5), and the sub factor was 3 N rates (N0=0, N80= 80 and N160=160 kg N ha-1) in a completely randomized design with three replications. Results indicated that the interaction of irrigation and nitrogen was significant on ear yield and canned grain yield. The highest fresh ear and canned grain yield were in treatment I5N80, as 2548 and 1246 gr m-2, respectively. In general, application of sewage effluent reduced nitrogen fertilizer rate.  A significant effect was noticed between consumed nitrogen and absorption of N and P in the seed. The soil N, P and K concentrations in treatment I5 had significant differences compared to the other treatments. Irrigation levels were also exhibited a significant increase in soil organic matter and EC. Maximum and minimum of soil organic matter were measured in I5 (0.45%) and in I1 (0.33%), respectively. Maximum of soil EC was noticed in I5 (2.0 dSm-1). Irrigation treatments did not show a significant change in soil pH. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grain Quality
  • Nitrogen
  • Sewage effluent
  • Soil characteristics
  • Yield quantity