کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی عددی
تعداد مقالات: 9
1. شبیه‌سازی عددی الگوی جریان روی سرریزهای جانبی لبه تیز و لبه پهن

دوره 30، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 107-119

مجید حیدری؛ سعید شعبانلو


5. تاثیر عمق آب پایین‌دست بر مشخصات پرش هیدرولیکی در امتداد سرریز جانبی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 195-208

نگار باقری سیدشکری؛ افشین اقبال زاده؛ میترا جوان


6. بررسی عددی تأثیر طول آب‌شکن مستغرق بر الگوی جریان در کانال باز مستقیم

دوره 28، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 57-69

افشین اقبال زاده؛ مختار رستم نژاد؛ محمد واقفی؛ سمیه الیاسی


7. بررسی اثر آبشکن و سرریزهای مستغرق واقع در قوس بر الگوی جریان و رسوب با استفاده از مدل عددی MIKE 3 FLOW MODEL FM

دوره 28، شماره 1، بهار 1397، صفحه 159-171

حمید بیگدلی تبار سهرینی؛ محمد همتی؛ حجت احمدی؛ وحید ندر خانلو


9. بررسی عددی اثر عرض شکاف بر الگوی جریان اطراف پایه ‌پل

دوره 24، شماره 1، بهار 1393، صفحه 103-113

اکرم اسدی پرتو؛ افشین اقبال‌زاده؛ میترا جوان