کلیدواژه‌ها = خاک جنگلی
تأثیر تردد گردشگر بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و هیدرولیکی خاک پارک جنگلی فندقلوی اردبیل

دوره 29، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 125-136

شکراله اصغری؛ سارا عبدالحسین‌زاده نمین


اثر آتش‌سوزی بر برخی از ویژگی‌های خاک در جنگل‌های بلوط زاگرس شمالی (مطالعه موردی: منطقه مریوان)

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-16

زاهد شریفی؛ چیاکو نظری؛ کیومرث محمدی‌سمانی؛ نقی شعبانیان


بررسی برخی خصوصیات خاک ناشی از تغییر موقعیت و جهت شیب لندفرم کوه با مواد مادری متفاوت در ماسوله

دوره 26، شماره 2 بخش 2، شهریور 1395، صفحه 53-66

هیمن گل محمد؛ حسن رمضان پور؛ سالار رضاپور