نویسنده = مسلم ثروتی
تعداد مقالات: 4
2. برنامه‌ریزی بیان ژن و کاربرد آن در مدل‌سازی فعالیت آنزیم نیترات‌ریداکتاز در شرایط شوری

دوره 28، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 151-163

نیر محمدخانی؛ مسلم ثروتی؛ مریم رحمتی


3. ارزیابی تناسب اراضی برای یونجه در منطقه خواجه با استفاده از روش پارامتریک (ریشه دوم) و نظریه مجموعه‌های فازی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 93-105

مسلم ثروتی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ محمدعلی قربانی؛ فرزین شهبازی؛ ناصر دواتگر


4. تأثیر ژئومرفولوژی برنمودهای خاکساختی آهک در برخی خاکهای جنوب شهرستان اهر

دوره 21، شماره 1، بهار 1390، صفحه 43-55

مسلم ثروتی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ احمد حیدری؛ فرزین شهبازی