نویسنده = Naser Davatghar
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی تناسب اراضی برای یونجه در منطقه خواجه با استفاده از روش پارامتریک (ریشه دوم) و نظریه مجموعه‌های فازی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 93-105

مسلم ثروتی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ محمدعلی قربانی؛ فرزین شهبازی؛ ناصر دواتگر


2. استفاده از سطح ویژه برای بهبود تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی خاک از طریق شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 105-119

حسین بیات؛ ناصر دواتگر؛ سمیه معلمی


5. تعیین مناسب‌ترین مقیاس مطالعه در برآورد کربن‌آلی و جرم ‌مخصوص‌ظاهری خاک در اراضی شالیزاری

دوره 21، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 109-120

مریم شکوری کتیگری؛ محمود شعبانپور؛ حسین اسدی؛ ناصر دواتگر