ارزیابی جمعیت و خواص محرک رشدی باکتری¬های اندوریزوسفری، ریزوسفری و غیرریزوسفری در نهال¬های پسته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

2 موسسه تحقیقات خاک و آب کرج

چکیده

در یک آزمون گلخانه­ای، جمعیت و خواص محرک رشدی باکتری­های اندوریزوسفری، ریزوسفری و غیرریزوسفری نهال­های پسته، مورد مطالعه قرار گرفت. با گذشت دو ماه از کشت، جمعیت باکتری­های اندوریزوسفری، ریزوسفری (R) و غیرریزوسفری (S) تعیین و 33 جدایه اندوریزوسفری، 25 جدایه ریزوسفری و 23 جدایه غیرریزوسفری خالص­سازی گردید. آنگاه جدایه­های مذکور از نظر تولید ایندول استیک اسید (IAA) و تثبیت نیتروژن مورد بررسی قرار گرفتند و نیز جدایه­های ریزوسفری و غیرریزوسفری از نظر توان انحلال تری­کلسیم فسفات و تولید سیدروفور مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که جمعیت باکتری­های ریزوسفری (107 × 4)، نسبت به جمعیت باکتری­های اندوریزوسفری (105 × 8/3) و غیرریزوسفری (106 × 3/1) بیشتر بود و تأثیر تحریک کنندگی ترشحات ریشه­ای بر جمعیت باکتری­ها با استفاده از نسبت R/S ارزیابی گردید و معادل 31 به­دست آمد. نتایج حاصل از تعیین برخی خصوصیات مهم محرک رشد نیز نشان داد که فراوانی جدایه­های اندوریزوسفری، ریزوسفری و غیرریزوسفری در تولید ایندول استیک اسید (IAA)، به ترتیب، 5/48، 60 و 8/47 درصد و فراوانی جدایه­ها در تثبیت نیتروژن، به ترتیب، 3/27، 64 و 4/17 درصد بود و تمامی جدایه­های ریزوسفری و غیرریزوسفری قادر به انحلال تری­کلسیم فسفات بودند؛ لیکن جدایه­های ریزوسفری نسبت به جدایه­های غیرریزوسفری، توانایی بالاتری در انحلال تری­کلسیم فسفات نشان دادند. ارزیابی توان تولید سیدروفور نیز نشان داد که 48 درصد از جدایه­های ریزوسفری و 13درصد از جدایه­های غیرریزوسفری، قادر به تولید سیدروفور به مقدار اندک می­باشند. به طور کلی نتایج نشان داد، ترشحات ریزوسفری وبافت ­درونی گیاه نه تنها بر جمعیت باکتری­های اندوریزوسفری و ریزوسفری تأثیر گذاشتند بلکه باعث افزایش فراوانی باکتری­های ریزوسفری واندوریزوسفری محرک رشد گیاه شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Population and Properties of PGPB of Endorhizosphere, Rhizosphere and Nonrhizosphere in Pistachio Seedlings

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Noughi Hojjat 1
  • Abdorreza Akhgar 1
  • Issa Esfandiarpour 1
  • Kazem Khavazi 2
چکیده [English]

A greenhouse study was conducted to compare population and properties of  Plant Growth Promoting Bacteria (PGPB) of endorhizosphere, rhizosphere and nonrhizosphere in pistachio seedlings. After two months, population densities of theses bacteria were determined and purified 33 endorhizosphere, 25 rhizosphere and 23 nonrhizosphere bacteria. Then all the isolates were investigated for producing Indole Acetic Acid (IAA) and N2 fixation, and also rhizosphere and nonrhizosphere isolates were considered from tricalcium phosphate dissolving potency and siderophore producing viewpoint. Results showed that the population of the rhizosphere bacteria (4×104) was more than the population of endorhizosphere (3.8×105) and that of the nonrhizosphere bacteria (1.3×106), and stimulating effect of rhizosphere exudates on the bacteria population was evaluated using R/S which was equal to 31. The frequencies of endorhizosphere, rhizosphere and nonrhizosphere bacteria producing IAA were 48.5, 60 and 47.8 % and those of fixing N2 were 27.3, 64 and 17.4 %, respectively. All of non-rhizosphere bacteria as well as rhizosphere bacteria were able to solubilize inorganic phosphorous. The results also indicated that 48 % of rhizosphere bacteria and 13 % of nonrhizosphere bacteria were able to produce a few amount of siderophore. Generally the results indicated, rhizosphere exudates and inner tissue of plant not only affected the population density of bacteria in the rhizosphere and endorhizosphere, also incresed frequencies of plant growth promoting of rhizosphere and endorhizosphere bacteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endorhizosphere bacteria
  • Functional diversity
  • Nonrhizosphere
  • Pistachio
  • Rhizosphere