واسنجی و ارزیابی هفت روش¬ تخمین تبخیر- تعرق گیاه مرجع مبتنی بر تابش خورشیدی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

هدف این مطالعه مقایسه و واسنجی هفت روش­ مختلف تخمین  مبتنی بر تابش خورشیدی در مقیاس ماهانه در حوضه دریاچه ارومیه می­باشد. روش­های انتخاب شده شامل دورنبوس- پرویت (DP)، پریستلی- تیلور (PT)، مکینگ (M)، جنسن- هیز (JH)، تورک (T)، آبتیو (A) و مکگینز- بوردن (MB)  بودند. برای این منظور از اطلاعات ده ایستگاه هواشناسی سینوپتیک در دوره آماری 1986 تا 2010 استفاده شد. نتایج روش­های مذکور با خروجی روش فائو پنمن-مانتیث (PM56) مقایسه شدند. واسنجی روش­ها برای تمام ماه­ها و در طول دوره آماری مذکور در ایستگاه­ها انجام شد. ارزیابی روش­های مورد مطالعه با آماره­های ،RMSE ، MBE، MAEوRE انجام شد. نتایج نشان داد که قبل از واسنجی، نتایج روش­های مختلف اختلاف زیادی با نتایج نظیر روش PM56 دارند. واسنجی روش­ها عملکرد آنها را بطور قابل ملاحظه­ای بهبود بخشید. بعد از واسنجی، روش DP به عنوان بهترین روش در حوضه مورد مطالعه شناخته شد و میانه ارقام نظیر  معادل 982/0 بدست آمد. در این روش (پس از واسنجی) میانه آماره­های RMSE، MBE، MAE و RE به ترتیب معادل 89/7، 62/0-، 03/6 و 40/3- میلیمتر در ماه بدست آمد. پس از DP روش­­ PT به عنوان دومین روش مناسب در حوضه مذکور تشخیص داده شد. روش­های M،JH، T، A و MB، به ترتیب، در رده­های سوم تا هفتم قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calibration and Evaluation of Seven Radiation-Based Reference Crop Evapotranspiration Methods at Urmia Lake Basin

نویسندگان [English]

  • Omid Babamiri
  • Yaghoub Dinpashoh
  • Esmaeil Asadi
چکیده [English]

The aim of this study is to compare and calibrate seven different radiation-based reference crop evapotranspiration () estimation methods in monthly time scale at Urmia Lake basin. The selected methods were Doorenbos-Pruitt (DP), Priestly-Taylor (PT), Makkink (M), Jensen-Haise (JH), Turk (T), Abtew (A) and McGuinness-Bordne (MB). For this purpose the information of ten synoptic weather stations in the period 1986-2010 wشس used. Results of the mentioned methods were compared with the outputs of the FAO-56 Penman-Monteith (PM56) method. Calibration of the methods were performed for every station and month in the mentioned time period. Performances of the methods were evaluated using the R2, RMSE, MBE, MAE and RE statistics. Results indicated that before calibration, larger biases were shown with the selected methods comparing to the PM56. Calibration of the methods considerably improved their accuracy. The DP method was recognized as the best method after calibration for the studied watershed and R2 value of this method was 0.982. In the mentioned method (after calibration) the median values of the RMSE, MBE, MAE and RE were equal to 7.89, -0.62, 6.03 and -3.40 mm per month, respectively. The Priestly-Taylor method was selected as the second best Method. Models of M, JH, T, A and MB were ordered as the third- till seventh-rank, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evapotranspiration
  • Penman-Monteith
  • Radiation-based methods
  • Urmia lake
  • Watershed