تغییرات مکانی و زمانی عملکرد جو تحت مدیریت¬های کم¬آبیاری (مطالعه موردی: منطقه ماهیدشت استان کرمانشاه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد،گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 استادیار،گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

واکنش گیاه نسبت به کم­آبیاری و تأثیر آن بر عملکرد گیاه زراعی از عوامل مهم در تعیین مقدار بهینه کم­آبیاری می‎باشد. مدل­های شبیه­سازی رشد گیاهی از جمله مدل WOFOST ابزارهایی هستند که می­توانند جهت بررسی آثار کم­آبیاری روی عملکرد محصولات مورد استفاده قرار گیرند. ترکیب این مدل­ها با سیستم­های اطلاعات جغرافیایی محققین را قادر می­سازد که تاثیر تغییرات مکانی و زمانی عوامل بیوفیزیکی موثر بر رشد گیاه را آنالیز نمایند. سیستم نظارتی رشد محصولCGMS  که جهت پیش­بینی عملکرد گیاهان زراعی تهیه گردیده است به‎طور همزمان مدل نقطه­ای شبیه­سازی رشد گیاهی WOFOST را در واحدهای مختلف سطح یک منطقه اجرا می­نماید و نتایج آن قابلیت نمایش در GIS را دارند. در این مطالعه از امکانات موجود در سیستم CGMS به منظور بررسی تغییرات مکانی و زمانی عملکرد جو در شرایط کم­آبیاری در منطقه ماهیدشت استان کرمانشاه استفاده گردیده است. به منظور کاربرد این سیستم منطقه مورد مطالعه به 440 واحد همگن از نظر خصوصیات بیوفیزیکی و اقتصادی – اجتماعی تقسیم گردید. سپس رشد گیاه جو زمستانه تحت چهار مدیریت آبیاری (آبیاری کامل، 20، 40 و 60 درصد کم­آبیاری) با توجه به اطلاعات گیاهی واسنجی شده در مطالعات قبلی و داده­های روزانه هواشناسی (2008 – 1992 ) ایستگاه­های موجود در دشت و مناطق مجاور آن شبیه­سازی گردید. نتایج به دست آمده بیانگر این است که عملکرد (دانه و بیولوژیک) در واحدهای موجود در وسط دشت بیشتر بوده است. علاوه بر این در کم­آبیاری درصد کاهش عملکرد دانه بیشتر از عملکرد بیولوژیک است. ضمنا درصد کاهش عملکرد در واحدهای مختلف منطقه مورد مطالعه با هم تفاوت معنی­دار (1٪=α) داشتند. همین نتایج بیانگر تفاوت قابل معنی دار عملکرد (1٪=α) در سال­های مختلف می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial and Temporal Variations of Barley Yield under Deficit Irrigation Management (Case study: Kermanshah province, Mahidasht region)

نویسندگان [English]

  • M Ahmadi 1
  • B Farhadi Bansouleh 2
  • M Ghobadi 2
چکیده [English]

Crop response to deficit irrigation and its effects on crop yield are of the important factors for determining the optimum level of deficit irrigation. Crop growth simulation models such as WOFOST are tools which can be used for studying the impacts of deficit irrigation on crop yield. The combination of crop growth simulation models and geographic information system (GIS) provides a platform for researchers to analyze the impacts of spatial and temporal variations of effective biophysical factors on crop growth. Crop growth monitoring system (CGMS) which is developed to forecast crop yield, simultaneously applies point-based crop growth simulation model of WOFOST in the various units of a region and the results of CGMS can be presented in GIS. In this study, available facilities of CGMS have been used in order to study temporal and spatial variations of crop yield under deficit irrigation management in Mahidasht, Kermanshah. The study area was divided to 440 homogenous units in terms of bio-physical and socio-economic conditions. Then growth of winter barley was simulated under four patterns irrigation management (full irrigation and 20, 40 and 60% deficit irrigations) using previously calibrated crop file in the region and daily weather data (1992 – 2008) of the existing meteorological stations of the area and the neighboring regions. Results indicated that the crop yield (Biological and grain) in the middle of the plain was higher than that  in the  surrounding area. Moreover, results showed that percentage of grain yield reduction was more severe than biological crop yield reduction in the deficit irrigation. The percentage of crop yield reduction  varied over the various units in the study area. In addition, results showed a significant difference (α=1%) between crop yields in  different years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barley
  • CGMS
  • Deficit Irrigation
  • Mahidasht
  • WOFOST