بهره‌برداری بهینه از تخلیه کننده‌های تحتانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک پیوسته جهت کمینه‌سازی رسوب‌گذاری در مخازن سدها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

رسوب‌گذاری‌ در مخازن سدها اثرات نامطلوبی را  هم برای خود سد و هم برای رودخانه می‌تواند به همراه داشته باشد. این پدیده باعث کم شدن حجم مفید مخزن، کاهش پایداری سد، اختلال در عملکرد دریچه‌های تحتانی ، عملکرد نامطلوب آبگیرها و دریچه‌های پنستاک‌ها می‌شود. در این تحقیق به منظور شبیه‌سازی رسوب‌گذاری در مخزن سد نرم افزار شبیه‌سازی رسوب GSTARS3 به کار برده شد. همچنین برای دستیابی به سیاست بهره‌برداری بهینه از تخلیه کننده‌های تحتانی با هدف حداقل‌سازی رسوب‌گذاری در مخزن سد از یک برنامۀ کامپیوتری که به همین منظور نوشته شده استفاده گردید. بعد از واسنجی این مدل برای مخزن سد وشمگیر در گرگان، نتایج اجرای مدل توسط یک برنامۀ واسط، به عنوان بخشی از داده‌های ورودی به برنامۀ بهینه‌سازی منتقل شده و خروجی حاصل از اجرای این برنامه توسط یک برنامۀ واسط دیگر به عنوان بخشی از داده‌های ورودی به برنامۀ شبیه‌سازی وارد شده و مجددا نتایج اجرای این مدل به برنامۀ بهینه‌سازی منتقل می‌شود. بدین ترتیب تجزیه و تحلیل دادها در این حلقه آنقدر انجام می‌شود که دقت مورد نظر بدست آید و حالت بهینۀ بهره‌برداری جهت به حداقل رسیدن رسوب‌گذاری حاصل شود. این مسئلۀ بهینه‌سازی، یک مسئلۀ برنامه‌ریزی غیر خطی مقید می‌باشد که جهت حل آن، از روش تابع جریمه استفاده شده تا به یک مسئلۀ بهینه‌سازی نامقید تبدیل گردد. بعداز این تبدیل، از روش الگوریتم ژنتیک پیوسته برای حل مسئلۀ بهینه‌سازی نامقید استفاده شده و سیاست بهره‌برداری بهینه برای سد وشمگیر بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Operation of Bottom Outlets for Minimizing Reservoirs Sedimentation Using Continuous Genetic Algorithm

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Valizadeghan
  • Farzad Jalili
  • Ali Nasrollahzadeh Asl
چکیده [English]

Sedimentation in dam reservoirs can have unfavorable effects on both dam and river. This phenomenon causes the reduction in useful volume of reservoirs, diminishing  the dam stability, disorder in bottom outlets, intakes and penstocks function. To simulate the sedimentation in the reservoir, GSTARS3 software was used. To attain the optimum operation policy of the bottom outlets for minimizing the reservoir sedimentation, a computer program which had been written for this purpose was used. After calibrating this software for Voshmgir dam reservoir in Gorgan, the output results of running this software as a part of input data file were entered to an optimization model by an auxiliary computer program and after running the optimization model, results were converted to GSTARS3 as a part of the input data file by another auxiliary computer program. Then GSTARS3 was run again with the  new data file which had been obtained from running the optimization model. The results of running GSTARS3 were transported to the optimization model once more. Data analyses accomplished in this cycle led to the desired accuracy. This problem of optimization is a constrained nonlinear programming and the penalty function method has been used to change it to a unconstrained problem. Then we used the continuous Genetic Algorithm (GA) method to solve the problem and operation of Voshmgir Dam. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • genetic algorithm
  • GSTARS3
  • Operation of reservoirs
  • optimization
  • Sedimentation
  • Simulation