تحلیل منطقه‌ای داده‌های دبی بیشینه سالانه رودخانه‌های استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش گشتاورهای خطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

تحلیل مقادیر حدی در یک نمونه تصادفی از اهمیت زیادی برخوردار است. پیش‌بینی دقیق مقادیر حدی در مدیریت و برنامه‌ریزی علمی برای مقابله با جنبه‌های مختلف زیان‌آور منابع آب، مانند سیل، خشک‌سالی و... مهم است. در دهـه‌های اخیر کاربرد توزیع‌های آماری در هیدرولوژی جهت به‌دست آوردن داده‌های طراحی موردتوجه بسیاری از متخصصان قرارگرفته ‌است. بسیاری از توزیع‌های احتمالاتی رایج (شامل تعدادی از توزیع‌هایی که در زمینه تحلیل فراوانی سیلاب به‌کاربرده می‌شوند) از جمله توزیع مقادیر حدی تعمیم‌یافته، لاجستیک تعمیم‌یافته، نرمال تعمیم‌یافته، پیرسون تیپ III، پاریتوی تعمیم‌یافته و چند توزیع دیگر، حالت‌های خاصی از توزیع چهار پارامتری کاپا می‌باشند. در این مطالعه، از تحلیل منطقه‌ای، برای برازش توزیع‌های فوق بر روی داده‌های دبی بیشینه سالانه ایستگاه‌های استان آذربایجان شرقی استفاده ‌شده است. با استفاده از روش گشتاورهای خطی کل استان به چهار منطقه متمایز‌ (فاقد ایستگاه ناسازگار) تقسیم‌شده و پارامترها و چندک‌های منطقه‌ای توزیع‌های مختلف (از جمله توزیع کاپا) تخمین زده ‌شده است. نتایج نشان داد که توزیع کاپا به‌عنوان توزیع منطقه‌ای، برازش خوبی بر روی داده‌های دبی بیشینه سالانه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Regional Analysis of the Maximum Annual River Flow Data in East Azarbaijan Province Rivers Using the L-moments Method

نویسندگان [English]

  • Maryam Soofi rahimi 1
  • Ahmad Fakheri fard 2
  • Yagoob Dinpashoh 3
  • Esmail Asadi 3
  • Mohammad ali Ghorbani 3
چکیده [English]

Analysis of extreme values based on a random sample is very important. Accurate forecasting of the extreme values is important in management and scientific scheduling to confront with deleterious aspects of water resources, such as flood, drought, etc. In the recent decades, application of statistical distributions in hydrology to obtain the designing data has been noted by many researchers. Many of the common statistical distributions (including some of the distributions used in flood-frequency analysis) such as the Generalized Extreme Value, Generalized Logistic, Generalized Normal, Pearson Type(III), Generalized Pareto distribution, and so on are the special cases of the four-parameter Kappa distribution. In this study, the regional analysis was used for fitting the above mentioned distributions to the annual peak flow data of the East Azerbaijan province. Using the L-moments technique, the whole province was divided into the four distinct regions (lack of discordant sites) and then regional parameters and quantiles of the mentioned distributions (including the Kappa distribution) were estimated. The results indicated that the Kappa distribution as a regional distribution was fitted well to the annual maximum discharges data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • M Soofirahimi*
  • A Fakheri fard
  • Y Dinpashoh
  • E Asadi
  • M Ghorbani