حذف سختی آب‌های شور توسط جاذب‌های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1-استادیار گروه آب، دانشکده کشاورزی و دامپروری، مجتمع آموزش عالی تربت‌جام

2 2-دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

3 3-دانشجوی دوره دکتری مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان

4 - دانشجوی سابق دکتری مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان

5 5-دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

مشکلات عدیده­ای که سختی آب در زندگی و صنعت ایجاد می­کند، ضرورت کاهش سختی آب را مشخص می­نماید. در این تحقیق از جاذب­های مختلف از جمله پوسته بادام، پوسته گندم، پوسته برنج، خاک اره، زئولیت، بنتونیت و کربن فعال در حالات معمولی، اصلاح‌شده اسیدی و اصلاح‌شده بازی برای حذف عناصر کلسیم و منیزیم و در نتیجه سختی آب استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق نشان داد برخی جاذب­ها برای حذف منیزیم، کلسیم و سختی از محلول آب‌شور نیاز به اصلاح توسط اسید و یا باز دارند. در مورد آب با شوری 20 دسی­زیمنس بر متر، اصلاح اسیدی پوسته برنج، خاک اره، زئولیت و کربن فعال، حذف منیزیم از محلول را به‌ترتیب به‌میزان 10، 4، 22 و 15 درصد افزایش داد. برای همین شوری، اصلاح بازی پوسته بادام و بنتونیت و همچنین اصلاح اسیدی پوسته گندم و برنج حذف کلسیم را به‌ترتیب 8، 3، 17 و 22 درصد بیشتر نمود. از طرفی اصلاح بازی پوسته بادام (8 درصد) و بنتونیت (15 درصد) و همچنین اصلاح اسیدی خاک اره (12 درصد)، پوسته گندم (6 درصد) و برنج (16 درصد) باعث کاهش سختی از محلول آب‌شور شد. همچنین نشان داده درصد حذف کلسیم، منیزیم و سختی برای شوری 9 دسی­زیمنس بر متر بیشتر از شوری 20 دسی­زیمنس بر متر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Removal of Saline Water Hardness by Different Sorbents

نویسندگان [English]

  • SMJ Mirzaei1 1
  • B Ghorbani2 2
  • M Ramezani Etedali3 3
  • A Aghakhani 4
  • R poorvaezi5 5
چکیده [English]

Total hardness (TH) of water causes numerous problems in life and industry, that shows the necessity of water hardness removal. In this research, different sorbents such as almond shell, wheat husk, rice husk, sawdust, zeolite, bentonite and activated carbon in raw state, acid-activated and alkaline-activated conditions for removing Ca, Mg and therefore, water hardness were used. The results of this study showed that some of sorbents needed to be activated by acid or base to remove calcium, magnesium and hardness of the brine solution in different salinities. In salinity of 20 dS m-1,acidic-activation of rice husk, sawdust, zeolites and activated carbon increased Mg removal from saline water. In this salinity, alkaline-activation of almond shell and bentonite and likewise acidic activation of wheat and rice husk enhanced Ca removal from saline water. Moreover, alkaline activation of almond shell and bentonite and likewise acidic activation of sawdust, wheat and rice husk caused reduction of saline water hardness. Removal percentages of calcium, magnesium and hardness for salinity of 9 dS m-1 were greater than those for the salinity of 20 dS m-1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Activated sorbent
  • Batch experiment
  • Calcium
  • Hardness
  • Magnesium