مطالعه آزمایشگاهی اثر کمربند سبز بر کاهش نیروی موج در سواحل شیبدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1-دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 2-استاد گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 3-استاد گروه فیزیک دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

در این پژوهش تأثیر کمربند سبز ساحلی (پوشش درختی) در جذب نیرو، کاهش ارتفاع امواج برخوردی به ساحل و توانایی آن در استهلاک انرژی امواج مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش­ها به ازای دو چیدمان درختی مستطیلی و مثلثی با فواصل طولی 5×5 و 10×10 (سانتی­متر × سانتی­متر)، قطر ثابت 2سانتی­متر و 3 نسبت قطر به عرض پوشش با اندازه­های 15210"> ، 15230">  و 15240"> ، همچنین 5 شیب ساحل؛ 3، 5، 7 و 10 درصد و 5 نسبت قطر به ارتفاع موج 1543 "> ، 1523 "> ، 1524 "> ، 1526 ">  و 1528 ">  انجام گردید. فشارهای دینامیکی در چند نقطه از مدل ساحل به‌وسیله ترانسدیوسر برداشت گردید. نیروی موج به ساحل به‌روش مستقیم و با استفاده از نیروسنج الکترونیکی اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که، پوشش درختی تأثیر قابل‌توجهی در کاهش نیروی امواج دارد. در حالت مثلثی با نسبت قطر به عرض پوشش 15240">  و چیدمان 5×5 (سانتی­متر × سانتی­متر)، به ازای تمام شیب­ها بیشترین کاهش نیرو و ارتفاع موج مشاهده‌شده است. در هر دو چیدمان پوشش مثلثی و مستطیلی به‌طورکلی نیروی جذب‌شده در حالت 5×5 بیشتر از حالت 10×10 (سانتی­متر × سانتی­متر)، درختان است. متوسط نیروی مستهلک‌شده از امواج در چیدمان 5×5 با چیدمان مستطیلی 4/1 برابر نیرو در چیدمان 10×10 (سانتی­متر × سانتی­متر)، برآورد گردید و این میزان برای چیدمان مثلثی، 3/1 برابر به‌دست آمد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory Study of Green Belt Effect on Reduction of Wave Force on Sloping Shore

نویسندگان [English]

  • E Ghanbari Adivi 1
  • M Fathi Moghadam 2
  • M Sadari Nasab 3
چکیده [English]

Abstract
In this study the effect of the shore green belt on reduction of wave height and energy of the attacking waves has been studied. Experiments were conducted for two patterns of rectangular and triangular arrangements with spacings of 5 × 5 and 10 × 10 (cm×cm), 3 ratios of the diameter to width; 2/10, 2/30 and 2/40, 5 shore slopes of 0, 3, 5, 7 and 10% and 5 ratios of diameter to wave heights 4/3, 2/3, 2/4, 2/6 and 2/8. The dynamic pressure was measured at several points of the shore model by a pressures transducer. The absorbed wave force by the green belt was measured directly by a system of load cell. Results showed a considerable effect of green belt on reduction of the wave height and energy. For all of the shore slopes, the maximum values of momentum absorption and wave height reduction were obtained in the 5×5 (cm×cm) triangular pattern with ratio of the diameter to width equal to 2/40. The force absorptions for the two rectangular and triangular patterns with spacing of 5 × 5 (cm×cm) were more than those for the patterns with spacing of 10 × 10 (cm×cm). The average of the force absorption ratio, between the two spacings of 5 × 5 and 10 × 10 (cm×cm), at the rectangular pattern was 1/4 and for the triangular pattern was 1/3.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Energy
  • Force
  • Green belt
  • Shore
  • Wave