بررسی روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت میاندوآب با استفاده از روش مان– کندال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 2- دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 1و3- دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

4 4- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه تهران

چکیده

روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت میاندوآب طی سال­های (1391- 1381) (برای دوره­های پر آب و کم آب) با استفاده از آزمون ناپارامتری مان- کندال اصلاح شده برای ضریب خودهمبستگی مرتبه اول تحلیل شد. نتایج نشان داد که از مجموعه‌ 25 ایستگاه نمونه­برداری آب و برای 14 متغیر کیفی مورد بررسی، برای دوره پر آب، 58 درصد از مشاهده‌ها دارای روند صعودی، 32 درصد روند نزولی و ده درصد بدون روند (در سطح معنی­داری 5 درصد) بودند. این ارقام برای دوره کم آب به­ترتیب 61، 32 و 7 درصد در سطح معنی­داری 5 درصد بود. از بین مشاهده‌های دوره پر آب روند صعودی معنی‌دار (در سطح 10 درصد) برای 7/23 درصد از مشاهده‌ها و روند نزولی معنی­دار برای 3/6 درصد از مشاهده‌ها به­دست آمد. در 70 درصد از مشاهده‌ها روند معنی‌داری (در سطح 10 درصد) مشاهده نشد. برای ماه کم آب 22 درصد سری­ها روند صعودی معنی‌دار، 10 درصد روند نزولی معنی‌دار و 68 درصد بدون روند معنی‌دار بودند. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین روند صعودی متغیر‌های کیفی متعلق به غرب و جنوب دشت )در دوره پر آب( بود. با افت سطح آب روند صعودی در متغیرهای کیفی مانند SAR و ٍEC هم در شرق دشت مشاهده شد. نتایج تخمین­گر شیب سن نشان داد که روند تغییرات هر دو پارامتر EC و SAR برای هر دو دوره پر آب و کم آب در حال افزایش است، به‌طوری‌که در خصوص پارامتر EC در دوره پر آب مقدار آن در هر سال حدود 20 میکرو زیمنس بر سانتی­متر افزایش داشته است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Groundwater Qualitative Changes Trend in Miandoab Plain Using the Mann- Kendall Method

نویسندگان [English]

  • A Kolahdouzan1 1
  • Y Dinpashoh2 2
  • D Abbas Poor 3
  • M Ghorbanian 4
چکیده [English]

Groundwater qualitative changes trend of Miandoab Plain (in the wet and dry periods) in the period of 1992-2012 was analyzed using the non-parametric modified Mann-Kendall test for lag-1 autocorrelation cofficient. The results showed that among the 25  sampling stations for 14 water qualitative variables, about 58% of the series had significant (P 5%) increasing trend. Also 32% of them showed significant decreasing trends. The remaining 10% of the series exhibited no trend at the 5% significant level. In the case of the wet period 23.7% of the series exhibited upward significant trend and 6.3% of the series had significant decreasing trend at the 5% level. About 70% of the series showed no trend (at 10% significant level).  In the dry period, 22% of the series had significant increasing trend (at 10% level), 10% with decreasing trends and 68% of them had no significant trends. The results showed that in the wet period, the steepest increasing trends of groundwater qualitative variables were observed in the west and southern part of the Miandoab Plain. The declination of groundwater level led to increasing trends for water qualitative parameters in the eastern part of the plain. The results of Sen’s slope estimator showed that, the EC and SAR had increasing trends for the both dry and wet periods. For example, the trend line slope of the groundwater EC for the wet period was equal to 20 µS cm-1 year-1.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Autocorrelation
  • Groundwater
  • Mann-Kendall Test
  • Qualitative variables
  • Sen’s estimator