بررسی پروفیل‌های طولی سرعت در اطراف سری آبشکن‌های نوع باندل‌لایک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 2- استاد گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

یکی از روش­های کنترل فرسایش کناری رودخانه­ها، استفاده از آبشکن­های نفوذپذیر می­باشد. در این تحقیق اثر آبشکن نوع باندال لایک بر روی پروفیل­های طولی سرعت، در شرایط غیر مستغرق موردبررسی قرارگرفته است. باندال لایک یک نوع جدید از آبشکن می­باشد که به­صورت ترکیبی از آبشکن نفوذپذیر و نفوذناپذیر ساخته می­شود. به­دلیل ساختار ترکیبی آن، این سازه نقش مهمی در کنترل و کاهش سرعت دارد. در این تحقیق پروفیل­های طولی سرعت در اطراف سری باندال لایک­ها در 3 حالت نفوذپذیری30%، 45% و 64% موردبررسی قرارگرفته است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که این سازه به­دلیل بخش نفوذناپذیر آن نقش مهمی در کنترل سرعت و آرام کردن جریان در کناره­ها دارد. هم­چنین با افزایش درصد نفوذ­پذیری از 30% تا 64% مقدار  در پروفیل­های سرعت در حدود 6% افزایش می­یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the Longitudinal Velocity Profiles Around Series of Bandal-like Spur Dike

نویسندگان [English]

  • Z Shojaeian 1
  • SM Kashefipour 2
  • SH Mosavi Jahromi 2
  • M Shafaei Bajestan 2
چکیده [English]

Using permeable spur dikes is one of the controlling methods of rivers’ bank erosion. In this study, the influence of Bandal- like spur dike on the longitudinal velocity profile is investigated in non-submerged situation. Bandal-like is a new type of spur dike that is made of combination of permeable and impermeable spur dike. Due to its combinatorial construction, this structure has important effect on the velocity controlling and decreasing. In this study, longitudinal velocity profiles around series of Bandal-like spur dikes in 3 permeability rates of 30%, 45% and 64%, were investigated. The results indicated that this structure played an important role in controlling and decreasing the velocity in the banks due to the permeable zone. Also by increasing permeability percentage from 30% to 64%, the value of  increased about 6% in velocity profiles.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Erosion control
  • Non-Submerged
  • Permeability
  • Spur dike
  • Velocity profile