تأثیر استراتژی‌های مختلف کاربرد آب شور بر عملکرد و بهره‌وری آب ذرت در سیستم آبیاری قطره‌ای نواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1-دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید چمران، دانشکده مهندسی علوم آب، گروه آبیاری و زهکشی

2 2-استاد دانشگاه شهید چمران، دانشکده مهندسی علوم آب، گروه آبیاری و زهکشی

3 3-استادیار دانشگاه شهید چمران، دانشکده مهندسی علوم آب، گروه آبیاری و زهکشی

4 4-دانشیار دانشگاه شهید چمران، دانشکده مهندسی علوم آب، گروه آبیاری و زهکشی

چکیده

کمبود منابع آب با کیفیت مناسب یکی از چالش­های مهم در نواحی خشک و نیمه­خشک می­باشد. ازاین‌رو دسترسی به منابع آب با کیفیت پایین مانند: زه­آب­ها، آب­های شور و فاضلاب تصفیه­شده موردتوجه قرارگرفته است. روش­های آبیاری با راندمان بالا نظیر آبیاری قطره­ای یک راهکار مناسب برای استفاده بهینه از این منابع می­باشند. این تحقیق به­منظور بررسی اثرات مدیریت­های مختلف آبیاری قطره­ای با آب شور روی عملکرد ذرت و بهره­وری آب انجام‌شده است. آزمایش در قالب کرت­های خردشده بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی اجرا گردید. در این تحقیق اثر سه راهکار مدیریت آبیاری شامل اختلاط، تناوب یک‌درمیان و تناوب نیم در میان سه سطح آب شور (4، 5 و 6 دسی­زیمنس بر متر) با آب رودخانه کارون، روی عملکرد دانه، بیوماس و بهره­وری آب آبیاری ذرت بررسی شد. در پایان فصل این صفات اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که اثرات مدیریت و شوری روی هر سه شاخص در سطح یک درصد معنی­دار بود. بررسی اثرات متقابل شوری و مدیریت نشان داد که در مدیریت نیم در میان حتی در شوری 6 دسی­زیمنس بر متر، عملکرد دانه و بهره­وری آب آبیاری نسبت به تیمار شاهد کاهش معنی­دار نداشت درحالی‌که در مدیریت یک‌درمیان کاهش عملکرد و بهره­وری در شوری­های 5 و 6 دسی­زیمنس بر متر معنی­دار شد. کاهش عملکرد محصول نسبت به شاهد به­ازای یک واحد افزایش شوری آب آبیاری برای مدیریت­های اختلاط، تناوبی یک‌درمیان و تناوبی نیم در میان به‌ترتیب 6/3، 2/7 و 7/1 درصد به‌دست آمد.      
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Management Strategies in Use of Saline Water on Maize Yield and Water Productivity in Drip Irrigation Method

نویسندگان [English]

  • A Nasrollahi 1
  • S Bromandnasab 2
  • AR Hoshmand 3
  • M Mesgarbashi 4
چکیده [English]

The shortage of water resources with high quality is becoming an important issue in the arid and semi-arid regions. For this reason the availability of marginal quality resources such as drainage water, saline water and treated wastewater has become an important consideration. Irrigation methods with high efficiency such as drip irrigation are suitable solutions for the optimal use of these resources. This study was carried out to investigate the effects of drip irrigation management strategies with saline water on maize yield and irrigation water productivity. The experiment was performed at split plots based on randomized complete block design. The effects of three irrigation management options; mixing, one-alternate and half-alternate of three levels of saline water(4, 5 and 6 ds/m) with Karoun river on maize yield, biomass and irrigation water productivity were investigated. These parameters were measured at the end of the growing season. The results showed that the effects of management and salinity on all indices were significant in level of one percent. Investigation on interaction effects of salinity and irrigation management showed that in half- alternate yield and irrigation water productivity were not significant even in water salinity of 6 ds/m, whereas in one-alternate strategy this decrease by application of water with salinity of 5 and 6 ds/m was significant. The yield reductions per unit increase of irrigation water salinity in mixing, one-alternate and half-alternate management strategies were calculated 3.6, 7.2 and 1.7 percent, respectively.
 
Keywords: 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomass
  • Drip Irrigation
  • Management
  • salinity
  • Water productivity