پیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت قروه با استفاده از مدل MODFLOW در سناریوهای مختلف تغییر اقلیم LARS-WG

نویسندگان

1 استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه

3 استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

امروزه تغییر اقلیم منتج از افزایش گازهای گلخانه­ای و اثرات ناشی از آن در مناطق مختلف دنیا بویژه مناطق خشک و نیمه خشک مشهود است. از آنجایی که آب زیرزمینی مهمترین منبع تأمین آب می­باشد تحلیل تاثیر تغییر اقلیم بر آب­های زیرزمینی و تخمین میزان تغذیه آن در دوره آتی ضروری می­باشد. در این تحقیق به بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت قروه در حوزه آبریز رودخانه تلوار پرداخته شده است. در این راستا از مدل ریزمقیاس LARS-WG جهت پیش بینی تغییرات بارش و دما در آینده استفاده و در ادامه برای مدلسازی سطح آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه از مدل MODFLOW برای 216 ماه واسنجی صورت گرفته و سپس با استفاده از داده­های 163 ماه صحت سنجی شد. نهایتاً بارش پیش­بینی شده تحت عنوان پارامتر تغذیه به مدل MODFLOW وارد شده و اثرات تغییر اقلیم طی سه سناریو A1B، B1 و A2 در سطح ایستابی با شبیه­سازی آبخوان توسط مدل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می­دهد که با همین روند برداشت از آبخوان و اعمال بارش پیش­بینی شده از مدل لارس تحت سناریوA1B در تغذیه منطقه سطح آب زیرزمینی سالانه در حدود 60 سانتیمتر افت می­کند. همچنین با افزایش ده درصدی حجم برداشتی از چاه­ها و اعمال بارش پیش بینی شده از سناریو A2 میزان افت سطح ایستابی بطور چشم­گیری افزایش یافته و سالانه در حدود 117 سانتیمتر کاهش در سطح ایستابی دشت خواهیم داشت. با کاهش 10 درصدی حجم برداشت شده از چاه ها در سالهای آتی و اعمال بارش پیش­بینی شده از سناریو B1، مقدار افت سطح ایستابی نسبت به سال­های گذشته کاهش یافته و سالانه در حدود 33 سانتیمتر کاهش سطح ایستابی محاسبه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prediction of Groundwater Level in Ghorve Plain Using MODFLOW Model in Different Scenarios of LARS-WG Climate Change

نویسندگان [English]

  • Esfandyar abbasnouvinpour 1
  • Fatemeh karimi 2
  • hosain rezaie 3
1 Assist., Prof., Dept. of Geology, Faculty of Science, Urmia University
2 Graduated from the Dept. of Geology, Faculty of Science, Urmia University
3 Prof., Water Engineering Dept., Faculty of Agriculture, Urmia University
چکیده [English]

Today climate change is evident as a result of increasing greenhouse gases and its effects in different parts of the world, especially in arid and semi-arid regions. Since groundwater is the most important source to provide water, is essential future to analyzes of the impact of climate change on these resources and the estimate the measure of their nutritional in the future. In this research, the effects of climate change on the groundwater resources of Qorveh plain in the watershed of the Tolawar River have been investigated. For modeling the groundwater level of the study area, the MODFLOW model was used for 216 months of calibration and then validated using 163 months' data. Finally, the predicted precipitation was entered into the MODFLOW model as the feeding parameter and the effects of climate change in the three scenarios A1B, B1 and A2 at the static-water level with aquifer simulation were investigated. Also, with a 10% increase in harvest volume from wells and Expected rainfall prediction from scenario A2, the drop in static-water level has increased dramatically and every year we will have about 117 centimeters decrease in the static-water level. With a 10% reduction in the volume of wells in the coming years and projected rainfall from scenario B1, drop of static-water level has decreased from previous years and the measure of reduction in the static-water level was estimated to be about 33 centimeters annually.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquifer simulation
  • Climate change
  • MODFLOW
  • LARS-WG
Anonymous, 2015. Report on the extension of the ban on the Qorve- Dehgolan plain of the Kurdistan Regional Water Company. Water Resources Studies.
Ansari S, Messah Bavani AR and Rozbahani A, 2014. Effect of climate change on groundwater recharge (Case study: Sefid Dasht Plain). Journal Water and Soil 30(2): 416-431.  (In Persian with English abstract)
Nakhaei M and Saberinasr A, 2012. Prediction of groundwater level fluctuations in Qorveh plain using wavelet neural network and comparison with MODFLOW numerical model. Journal of Advanced Applied Geology 2(2): 47-58. (In Persian with English abstract)
 Ghobadian R and Bahrami Z, 2017. Numerical analysis of applying quantitative and qualitative scenarios on Khezel Aquifer in Hamedan Province with MODFLOW & MT3DMS models. Journal of Range and Watershed Management 69(4): 1043-1062. (In Persian with English abstract)
Goodarzi M, Hosseini A and Mesgari I, 2015. Meteorological Models, Zanjan: Azarkalak Publications.
Eckhardt K and Ulbrich U, 2002. Potential impacts of climate change on groundwater recharge and streamflow in a central European low mountain range. Journal of Hydrology 284: 244–252.
Malekzadeh M, Kardar S and Shabanlou S, 2019. Simulation of groundwater level using MODFLOW, extreme learning machine and Wavelet-Extreme Learning Machine models. Groundwater for Sustainable Development 9(100279): 1-36.
Dong Y, Li G and Xu H, 2012. An aerial recharge and discharge simulating method for MODFLOW. Computers and Geosciences 42: 203-205.
Lachaal F, Mlayah A, Bédir M, Tarhouni J and Leduc Ch, 2012. Implementation of a 3-D groundwater flow model in a semi-arid region using MODFLOW and GIS tools: The Zéramdine–Béni Hassen Miocene aquifer system (east-central Tunisia). Computers and Geosciences 48: 187-198.
Coelho C,  Caroline A, Faria S, Antonio E and Marques G, 2017. Comparative analysis of different boundary conditions and their influence on numerical hydrogeological modeling of Palmital watershed, southeast Brazil. Journal of Hydrology: Regional Studies 12: 210-219.
 Patila NS, Chetan NL, Nataraja M and Sutharb S, 2020. Climate change scenarios and its effect on groundwater level in the Hiranyakeshi watershed. Groundwater for Sustainable Development, 10 (100323).
Yousefi H, Zahedi S, Niksokhan MH and Momeni M, 2019. Ten-year prediction of groundwater level in Karaj plain (Iran) using MODFLOW2005-NWT in MATLAB. Environmental Earth Sciences 78(343): 1-14.
Shafie M, Musae Sanjari M and Almodaresi A, 2019. Investigating the impact of climate change on groundwater level using ARIMA and GCM models and GIS modeling in Abarkoh Plain, Yazd. Pp.1-11. Proceedings of the 2th International Application of Advanced Spatial Models (Remote Sensing and GIS) to Land Preparation Conference. 28 February, Yazd, Iran.
Jamalizadeh MA, Bazrafshan O, Mahdavi Najafabadi R, Azareh A and Rafiee Sardoei E, 2020. Forecasting of groundwater fluctuations using time series and GMS models (Case Study: Rafsanjan Plain). Iranian Journal of Ecohydrology 7(1): 97-109. (In Persian with English abstract)