کلیدواژه‌ها = کانال باز
تعداد مقالات: 4
1. بررسی آزمایشگاهی اثر ارتفاع، تراکم و آرایش اجزاء زبری بر ضریب زبری مانینگ

دوره 26، شماره 2 بخش 2، تابستان 1395، صفحه 67-80

نسترن پورنگ؛ سید محمود کاشفی پور


2. بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریزهای لبه تیز سهموی

دوره 26، شماره1 بخش 1، بهار 1395، صفحه 57-67

حسین شریعتی؛ سعیدرضا خداشناس


3. تخمین ضریب پخش طولی آلاینده ها در مجاری روباز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 26، شماره1 بخش 2، بهار 1395، صفحه 225-238

الهام ایزدی نیا؛ عالیه سعادت پور؛ منوچهر حیدرپور


4. مطالعه ی آزمایشگاهی اثر رسوبات درشت دانه کف کانال بر ضریب مقاومت جریان

دوره 20، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 143-156

محمد بهرامی یاراحمدی؛ محمود شفاعی بجستان