کلیدواژه‌ها = اعتمادپذیری
برنامه‌ریزی تخصیص منابع آب تحت سناریو‌های مدیریتی در حوضه گرگان‌رود

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 117-132

زهرا دهقان؛ معصومه دلبری؛ ام‌البنی محمدرضاپور