نویسنده = کیومرث روشنگر
تعداد مقالات: 8
1. بررسی آزمایشگاهی پدیده خود ترمیمی رس در سدهای خاکی و عوامل مؤثر بر آن

دوره 29، شماره 1، بهار 1398، صفحه 15-25

کیومرث روشنگر؛ محمد تقی اعلمی؛ یعقوب هوشیار


2. بررسی آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کلید پیانویی اصلاح شده

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 93-104

کیومرث روشنگر؛ مهدی ماجدی اصل؛ محمد تقی اعلمی


6. تعیین ضریب دبی سرریزهای کنگره‌ای و قوسی کنگره‌ای با روش رگرسیون بردار پشتیبان

دوره 27، شماره 1، بهار 1396، صفحه 173-186

کیومرث روشنگر؛ محمد تقی اعلمی؛ مهدی ماجدی اصل


7. ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿر ﮔﺰﯾنه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺮاوش و ﭘﺎﯾﺪاری ﺳﺪ ﮔﻠﻔﺮج

دوره 26، شماره1 بخش 2، بهار 1395، صفحه 15-30

کیومرث روشنگر؛ بهزاد روحپرور؛ طاهر صداقتی


8. تاثیر محدودیت‌های اعمال شده بر پارامترهای هیدرولیکی در طراحی بهینه مقاطع کانال‌های روباز

دوره 24، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 171-182

کیومرث روشنگر؛ سیامک طلعت اهری؛ آیدا نوری