نویسنده = ابوذر سیفی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر شکل هندسی سرریز لبه‌پهن دوشیبه و طول کف‌بند بر ابعاد حفره آبشستگی در پایین‌دست

دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 39-51

ابوذر سیفی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده


2. آبشستگی در پایین¬دست سرریز لبه پهن دو طرف شیب¬دار

دوره 23، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 177-187

ابوذر سیفی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده