نویسنده = حسن اعتصامی
اثر پریفایتون طبیعی و غنی‌شده با ریزجاندارن محرک رشد گیاه بر شاخص‌های رشد گیاه برنج در شرایط گلخانه‌ای

دوره 33، شماره 3، مهر 1402، صفحه 143-162

10.22034/ws.2022.52020.2475

حسینعلی علیخانی؛ مهدی بهشتی؛ احمد علی پور بابایی؛ حسن اعتصامی؛ هادی اسدی رحمانی؛ مصطفی نوروزی


بررسی خصوصیات محرک رشد گیاه میکروفلور جداسازی شده از پریفایتون در برخی از شالیزارهای استان گیلان

دوره 32، شماره 3، مهر 1401، صفحه 145-162

10.22034/ws.2021.43741.2398

مهدی بهشتی؛ حسینعلی علیخانی؛ احمد علی پور بابایی؛ حسن اعتصامی؛ مصطفی نوروزی؛ هادی اسدی رحمانی؛ سمیه امامی